36 – – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

Στην σύγχρονη πραγματικότητα της κλιματικής αλλαγής, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα όχι μόνο δεν έρχεται σε σύγκρουση με την επιχειρηματική απόδοση αλλά αποτελεί προϋπόθεση για την ανθεκτικότητα του τουριστικού προϊόντος και την διαχρονική μεγιστοποίηση των ωφελειών της χώρας και των επιχειρήσεων από τον τουρισμό: η ανθεκτικότητα του τουρισμού -και κάθε οικονομικής δραστηριότητας- περνάει μέσα από την προστασία, την διαχείριση και την ανάδειξη του περιβάλλοντος.

Για τον τουρισμό στην Ελλάδα, το περιβάλλον αποτελεί βασικό πόρο του τουριστικού προϊόντος και για το λόγο αυτό η διαμόρφωση ενός σαφούς και αποτελεσματικού χωροταξικού πλαισίου αποτελεί «εκ των ων ουκ άνευ» για την τουριστική ανάπτυξη προς όφελος τόσο των επενδυτών, όσο και του περιβάλλοντος. Παράλληλα είναι αναγκαία η άμεση θεσμοθέτηση αποτελεσματικών Τοπικών και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων σε μέρη όπου υπάρχει πίεση. Τα προαναφερθέντα σχέδια θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις διεθνείς τάσεις του τουρισμού και τις τοπικές ιδιομορφίες των περιοχών που θα εφαρμόζονται. Παράλληλα τα Περιφερειακά Χωρικά Σχέδια θα πρέπει να είναι συμβατά μεταξύ τους και να μην οδηγούν σε συγκρούσεις χρήσεων σε όμορες περιοχές, ιδιαίτερα όταν αυτές αποτελούν ενιαίους τουριστικούς προορισμούς που διατρέχουν δύο ή περισσότερες Περιφέρειες

[…]

4.4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

i. Ανάδειξη της Ελλάδας σε ένα ελκυστικό, βιώσιμο και αειφόρο προορισμό μέσω εστιασμένων χωρικών αναπλάσεων, ρύθμισης των ζωνών δόμησης, σχεδίων περιβαλλοντικής διαχείρισης, υπογειοποίησης καλωδίων δικτύων ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, κλπ.

ii. Βελτίωση ενεργειακού προφίλ της Ελλάδας και προώθηση δράσεων αξιοποίησης των ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενεργειακών και υδάτινων πόρων

iii. Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής & πολιτιστικής κληρονομιάς

iv. Στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης λαμβάνοντας υπόψη τη φέρουσα ικανότητα των τουριστικών πόλων του προορισμού και ενίσχυση των δυνατοτήτων καλύτερης διαχείρισης και ελέγχου των τουριστικών ροών […]