41 – Π.Κουκουλόπουλος – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

Από τα μέτρα αυτά τα πέντε έχουν επείγοντα χαρακτήρα και πρέπει να εφαρμοσθούν άμεσα, διασφαλίζοντας αρχικά, την επιβίωση των κτηνοτρόφων, και είναι

α) Κάλυψη του κόστους των εφοδίων και ζωοτροφών για το μέρος που οφείλεται στην ακριβή ενέργεια.
β) Επιστροφή του ΕΦΚ των καυσίμων με βάση την κατανάλωση κάθε εκμετάλλευσης.
γ) Χρηματοδότηση, αγροτών, γεωργικών επιχειρήσεων , συνεταιρισμών και ενεργειακών κοινοτήτων για εγκατάσταση ΑΠΕ, και ειδικότερα στους κτηνοτρόφους απομακρυσμένων περιοχών.
δ) Πλήρης κάλυψη της επιβάρυνσης στο ηλεκτρικό ρεύμα.
ε)Εμπρόθεσμη πληρωμή του γάλακτος και των άλλων προϊόντων.

Μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα.

1. Παραγωγική αξιοποίηση των πόρων της Κ.Α.Π. και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μέσω ενός Εθνικού Σχεδίου που θα υπερβαίνει τον κύκλο των κυβερνήσεων.
2. Αποφυγή δυσμενών επιπτώσεων στους κτηνοτρόφους από την εφαρμογή της νέας Κ.Α.Π.
3. Προώθηση των συνεργατικών σχημάτων για την αντιμετώπιση του κόστους παραγωγής και την αντίσταση απέναντι στις εναρμονισμένες πρακτικές της αγοράς.
4. Έλεγχος της αγοράς για τις παράνομες ελληνοποιήσεις.
5. Μέτρα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή
6. Πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό με χαμηλά επιτόκια.
7. Αποτελεσματικό σύστημα υπηρεσιών εξυπηρέτησης και παροχής συμβουλών σε όσους ασχολούνται ή θέλουν να ασχοληθούν με την κτηνοτροφία μας.
8. Αντιμετώπιση των παλαιών χρεών που πνίγουν αγρότες και συνεταιρισμούς.
9. Εφαρμογή σύγχρονων πρότυπων κατασκευής κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, προσαρμοσμένων στα νέα τεχνολογικά δεδομένα και την κλιματική αλλαγή.
10. Προώθηση ζωικών φυλών που είναι καλά προσαρμοσμένες στις εδαφοκλιματικές συνθήκες του τόπου μας, οι οποίες μπορούν να αξιοποιήσουν για τη διατροφή τους στο μέγιστο βαθμό,τη βλάστηση των ελληνικών βοσκότοπων με όλες τις ιδιαιτερότητές τους.
11. Προώθηση των προϊόντων ΠΟΠ.
12. Αύξηση της παραγωγής ντόπιων πρωτεϊνούχων ζωοτροφών, μέσω της ενίσχυσης της καλλιέργειας των ψυχανθών, καθώς καιμείωση του κόστους των ζωοτροφών.
13. Αειφόρος διαχείριση, αξιοποίηση και προστασία των βοσκοτόπων της χώρας
14. Απρόσκοπτη συνέχιση εισροής κοινοτικών κονδυλίων στο πλαίσιο της ενιαίας ενίσχυσης.
15. Εκπαίδευση, διαρκής ενημέρωση και επιμόρφωση των κτηνοτρόφων σχετικά με την ορθολογική διαχείριση των λιβαδιών για πολλαπλές χρήσεις, τα συστήματα βόσκησης και τις προοπτικές των παραγόμενων προϊόντων καθώς και την ενσωμάτωση καινοτομιών.