291 – πολλαπλά πρόσωπα – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

[…]Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αποτελεί ένα από τα βασικά υποστηρικτικά εργαλεία για την πράσινη μετάβαση που στοχεύει στη βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, συμπεριλαμβανομένων δράσεων μείωσης αποβλήτων και εξοικονόμησης υδατικών πόρων, μέσα από:

Μείωση κατά 50% της χρήσης φυτοφαρμάκων και του κινδύνου που συνδέεται με αυτά και κατά 50% της χρήσης των πιο επικίνδυνων φυτοφαρμάκων έως το 2030.
Μείωση των απωλειών θρεπτικών ουσιών τουλάχιστον κατά 50%, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι δεν θα υπάρξει υποβάθμιση της γονιμότητας του εδάφους.
Μείωση κατά 50% των πωλήσεων αντί-μικροβιακών φαρμάκων για τα εκτρεφόμενα ζώα και τις υδατοκαλλιέργειες έως το 2030, και η αύξηση των εκτάσεων βιολογικής καλλιέργειας έως το 25% της γεωργικής γης μέχρι το 2030.

Στο επίκεντρο των πολιτικών του ΠΑΣΟΚ βρίσκονται οι γεωργοί, οι αλιείς και οι παραγωγοί υδατοκαλλιέργειας, που θα πρέπει να διαδραματίσουν καίριο ρόλο στην εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας. Με στόχο:

να ανταμείβονται οι γεωργοί, οι αλιείς και οι επιχειρήσεις της αλυσίδας τροφίμων που έχουν ήδη πραγματοποιήσει τη μετάβαση σε βιώσιμες πρακτικές,
να διευκολύνεται η μετάβαση για τους υπόλοιπους και να δημιουργούνται περισσότερες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις τους.

Ακολουθούν ενδεικτικά παραδείγματα για να γίνει κατανοητό το σχεδιαζόμενο νέο παραγωγικό μοντέλο από την περιβαλλοντική σκοπιά:
Ενίσχυση του καταλυτικού ρόλου του δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 που καλύπτει το 28% της χερσαίας επιφάνειας της Ελλάδας και το 20% της θαλάσσιας έκτασής μας μέσω α) πιστοποιήσεων προδιαγραφών και προέλευσης από τις προστατευόμενες περιοχές για εκείνα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παράγονται και παρέχονται στις περιοχές του δικτύου Natura 2000, β) προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον ως προς τον τρόπο παραγωγής, τυποποίησης και εμπορίας τους προσδίδοντας σημαντική πρόσθετη αξία στα προϊόντα αυτά.
Υποστήριξη δημιουργίας «πράσινων» και «μπλε» θέσεων εργασίας, στις χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές της χώρας, αντίστοιχα. Αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων για τη δημιουργία τέτοιων θέσεων εργασίας που αφορούν σε όλα τα επίπεδα κατάρτισης των εργαζομένων, που μέχρι σήμερα ελάχιστα μόνο αξιοποιούνται τόσο στον δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα.
Μόχλευση σημαντικών πόρων που υπάρχουν διαθέσιμοι από την ΕΕ για τον σκοπό αυτό, υποστηρίζοντας τόσο τους Στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, όσο και της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα”.