300 – Μ.Παπαδόπουλος – ΝΔ

provide an attachment id!

[…] Έχουν εΕασφαλιστεί πόροι που ξεπερνούν το 1 δισ ευρώ για
τη χρηματοδότηση δράσεων που επικεντρώνονται σε νέες
ποιοτικέε θέσεις εργασίας παραγωγή πράσινης και φθηνής
ενέργειας και αξιοποίηση της γης με πρωτοπόρες χρήσεις που
θα εξασφαλίσουν προστιθέμενη αξία στα προϊόντα της δυτικής Μακεδονίας.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Ζώνη Καινοτομία που
αναπτύσσεται με το Επιστημονικό Τεχνολογικό Πάρκο Πανεπιστημίου
όπου προβλέπεται η πρώτη πιλοτική μονάδα παραγωγής Πράσινου Υδρογόνου