301 – Γ.Βρεττάκος – ΝΔ

provide an attachment id!

[…] Τα οφέλητης πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης είναι
γνωστά και αδιαμφισβήτητα. Βελτίωση του περιβάλλοντος
και της ποιότητας ζωής περιορισμός των επιπτώσεων της
κλιματικής αλλαγής ορθολογικότερη και πιο βιώσιμη διαχείριση
πόρων-οπότε και εξοικονόμησή τους μείωση
απορριμμάτων και αύξηση της ανακύκλωσήςτους στην
πρώτη περίπτωση

Βελτίωση των συναλλαγών και μείωση
των καθυστερήσεων αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων
υπηρεσιών αναπτυξιακές δυνατότητες και προσέλκυση
επενδύσεων μεταξύ άλλων πολλών στη δεύτερη

Από την άλλη πλευρά η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση
έχουν κόστος που συχνά είναι μεγαλύτερο για συγκεκριμένες
ομάδες του πληθυσμού ενώ δημιουργούν έντονη αβεβαιότητα
Για να πραγματοποιηθούν συνεπώς μετρόπο
βιώσιμο αποδοτικό και ισορροπημένο απαιτούν λεπτομερή
σχεδιασμό εξειδικευμένα μέτρα και δράσεις και αποτελεσματικό
συντονισμό σε όλα τα επ ίπεδα
Η κυβέρνησητης ΝέαςΔημοκρατίας με πρωθυπουργό
τον Κυριάκο Μητσοτάκη απότο καλοκαίριτου 2019 έως σή¬
μερα έδειξε πως είναιεφικτό να προχωρήσουνοι δύο αυτές
κρίσιμες μεταβάσεις μετρόπο οργανωμένο σχεδιασμένο
αποτελεσματικό αλλά και κοινωνικά δίκαιο Ακόμα και πριν
από την πανδημία που ομολογουμένως λειτούργησε ως καταλύτης
για την πράσινη καιτην ψηφιακή μετάβαση είχαν
τεθεί σε εφαρμογή συνεκτικά σχέδια στην κατεύθυνση
αυτή όπωςτο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια
καιτο Κλίμα και η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού
Με τον συντονισμό πολλαπλών υπουργείων
υπηρεσιών και φορέων με εμπλοκή της επιστημονικής
κοινότητας του ιδιωτικού τομέα της Αυτοδιοίκησης
καιτης κοινωνίαςτων πολιτών η κυβέρνηση
έδειξε στην πράξη για περίπου τέσσερα χρόνια
πως είναι δυνατόν οι δίδυμες μεταβάσεις να
προωθηθούν στην πράξη λειτουργώντας ως άξονες
για ένα μεγάλο εύρος παρεμβάσεων με μακρο
πρόθεσμες επιπτώσεις ενισχύοντας την ετοιμότητα
και προσαρμοστικότητα της χώρας της κοινωνίας
καιτης οικονομίας σε μεγάλες αλλαγέςτου
σήμερα καιτου αύριο

Σήμερα ενώ βρισκόμαστε μόνο μερικές μέρες πριν από
τις εκλογέςτης 21ης Μαΐου η Νέα Δημοκρατία έχει θέσει
στην κρίση των πολιτώντον κυβερνητικό προγραμματισμό
τηςγια την περίοδο 2023-2027 μετηνπράσινη καιτηνψη
φιακή Ελλάδα να βρίσκονται στο επίκεντρο αυτού
Με σημαντικές δεσμεύσεις όπως η αύξηση του ποσοστού
παραγωγής ηλεκτρονικής ενέργειας από ανανεώσιμες π η
γές στο 80% σε έξι χρόνια η ενεργειακή αναβάθμιση 600 χι¬
λιάδων κατοικιών η αύξηση της διείσδυσηςτης ηλεκτροκίνησης
και η δημιουργία κατάλληλων υποδομών φόρτισης
σε όλα τα αστικά κέντρα η ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας
45 μονάδων διαχείρισης αποβλήτων η αναδάσωση με
20 εκατομμύρια δέντρα εκτάσεων 165.000 στρεμμάτων ως
το 2025 και η προώθηση της ενεργειακής αυτονομίας
στα νησιά της Ελλάδας

Αλλά και η σημαντική
επέκταση των υπηρεσιών που παρέχονται
προςτον πολίτη καιτηνεπιχείρηση από το gov.gr
η ψηφιοποίηση των κεντρικών αρχείωντου κράτους
και η διάθεση των δεδομένων ψηφιακά και
άμεσα σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη ή υπηρεσία
η απλούστευση διοικητικών διαδικασιών η
εγκατάσταση οπτικής ίνας παντού έως το 2027 για
πρόσβαση σε γρήγορο ίντερνετ και η κάλυψη του
947ο της χώρας με δίκτυο 5G την ίδια περίοδο
Οι σημαντικές παραπάνω δράσεις και παρεμβάσεις
και πολλές ακόμα που βρίσκονται υπό
σχεδιασμό θα συμπληρώσουν και θα επεκτείνουν
όσα έγιναν μέχρι σήμερα κατευθύνοντας
την Ελλάδα μεταχύ αλλά και σίγουρο βηματισμό
προςτο πράσινο καιτο ψηφιακό μέλλον Μετηνψήφο των
πολιτών στις 21 Μαΐου που θα οδηγήσει σε μια νέα ισχυρή
κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργό ξανά
τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα μπορέσουμε να κάνουμε πράξη
πολύ περισσότερα καθιστώντας την πράσινη και ψηφιακή
Ελλάδα όχι μόνο εικόνα από το μέλλον αλλά κεντρικό
στοιχείο στην καθημερινότητά μας με πολλαπλά οφέλη για
κάθε πολίτη