321 – Γ.Σταθάκης – ΣΥΡΙΖΑ

provide an attachment id!

[…] ΤΗΝ ολοκλήρωση των χωροταξικών και
πολεοδομικών σχεδίων σε όλη τη χώρα
με αποτύπωση του σχεδίου παραγωγικής
ανασυγκρότησης και αποκλεισμό
εξαιρέσεων και αποσπασματικών
εξυπηρετήσεων
ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της πολεοδομικής
νομοθεσίας και τη σύσταση παρατηρητηρίων
δόμησης με ψηφιακές
υποδομές ώστε να αποκλείεται κάθε
αυθαιρεσία
ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ του θαλάσσιου χωροταξικού
σχεδιασμού
ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ από την πολιτεία μέσω
του υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας του συντονισμού και της
υλοποίησης της περιβαλλοντικής και
κλιματικής πολιτικής ιδίως σε θέματα
χωροταξίας/πολεοδομίας προστασίας
της βιοποικιλότητας περιβαλλοντικής
αδειοδότησης επιθεώρησης
και ελέγχου και Κλιματικής Ανθεκτικότητας
και Προσαρμογής
ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ του αντιπεριβαλλοντι
κού ν.4685/2020 και όλων των ρυθμίσεων
που κατακερματίζουν το καθεστώς
προστασίας προστατευόμενων
περιοχών π.χ άρθρο 218
ν.4782/2021
την ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ των Φορέων Διαχείρισης
Προστατευόμενων Περιοχών
με μόνιμο προσωπικό πόρους συμμετοχική
διακυβέρνηση
ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ των Δασικών Χαρτών
του Κτηματολογίου και των Προεδρικών
Διαταγμάτων των περιοχών
Natura 2000 χωρίς κενά και εξαιρέσεις
για να ισχύουν και να εφαρμόζονται
οι ίδιοι κανόνες για όλους
ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ του Εθνικού Δικτύου
Προστατευόμενων Περιοχών ώστε
τουλάχιστον το 30 της χερσαίας και
το 30 της θαλάσσιας έκτασης να
εντάσσονται σε καθεστώς προστασίας
Τουλάχιστον 10 των χερσαίων
και 1 0 των θαλάσσιων εκτάσεων θα
ενιάσσονται σε καθεστώς αυστηρής
προστασίας
ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ του προγράμματος
Αποκατάστασης Οικοσυστημάτων
με χρηματοδότηση από το Ταμείο
Ανάκαμψης και το νέο ΕΣΠΑ
για την προστασία της βιοποικιλότη
τας και την ενίσχυση της κλιματικής
ανθεκτικότητας
ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ των Περιφερειακών
Σχεδίων Προσαρμογής στην Κλιματική
Κρίση και των Σχεδίων Ασφάλειας
Νερού σε όλη τη χώρα
ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ Σχεδίων Διαχείρισης
Ξηρασίας και την ολοκλήρωση της
αναθεώρησης των Σχεδίων Λεκανών
Απορροής Ποταμού και των Σχεδίων
Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας
και χαράσσουμε νέα υδατική πολιτική
προσανατολισμένη στις νέες ανάγκες
της πράσινης μετάβασης