322 – Γ.Στεργίου – ΣΥΡΙΖΑ

provide an attachment id!

[…] οι διεθνείς αγοράστές δίνουν όλο και μεγαλύτερη προτεραιότητα
στη βιωσιμότητα. Πρέπει να υιοθετηθούν
πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον,
όπως π χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
η μείωση της κατανάλωσης νερού και
ενέργειας και η εφαρμογή δίκαιων εργασιακών
πολιτικών. Οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης
του κοινού μπορούν να προωθήσουν
περαιτέρω αυτή τη στροφή προς τις βιώσιμες
εξαγωγές. Συνεργασία και δικτύωση: η οικοδόμηση
ισχυρών συνεργασιών και δικτύων
είναι απαραίτητη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
προκειμένου να εισέλθουν και να
επιτύχουν στις παγκόσμιες αγορές. Η ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων
αυτών, των μεγάλων επιχειρήσεων,
των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και των κυβερνητικών
υπηρεσιών μπορεί να δημιουργήσει
συνέργειες προς όφελος όλων των ενδιαφερομένων […]