407 – Ν.Ανδρουλάκης – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

η χώρα μα και
γενικότερα η περιοχή tos Νοτιοανατολική Μεσογείου
θεωρείται από xis πλέον ευάλωτε του
πλανήτη ans συνέπειε tos κλιματική Kpions
Η αύξηση tos θερμοκρασία5 τα πιο συχνά και
έντονα ακραία καιρικά φαινόμενα η àvoôos tos
στάθμη tos Θάλασσα5 είναι ήδη μέρο5 tos κα
Θημερινότητας μας.

Λόγω της ξηρασίας που πλήττει όχι μόνο
την Ελλάδα αλλά συνολικά τη νότια Ευρώπη η
ανάγκη για βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων
γίνεται ακόμα πιο σημαντική.

Με τις προτάσεΐ5 του κόμματο ôncos αυτέ για την
ενεργειακή δημοκρατία εστιάζουμε στην αει
φόρο ανάπτυξη και την πράσινη μετάβαση με
έναν κοινωνικά δίκαιο τρόπο για να γίνει η κοινωνία
και η οικονομία ias πιο ανθεκτική otis συ
νέπειε tos κλιματική αλλαγή5 και περιβαλλοντικά
βιώσιμη