441 – Ν.Τσάφος – ΝΔ

provide an attachment id!

Ο κόσμος αλλάζει. Για πρώτη
φορά το 2023 οι παγκόσμι
εδ επενδύσεΐδ σε φωτοβολ
ταϊκά συστήματα μάλλον θα ξεπεράσουν
τΐδ επενδύσεΐδ για την
παραγωγή πετρελαίου Στίδ πε
ρισσότερεδ χώρεδ τη υφηλίου η
ηλεκτρική ενέργεια από τΐδ ανα
νεώσιμεδ πηγέδ είναι ήδη φθηνότερη
από τα ορυκτά καύσιμα
Το ένα στα έξι αυτοκίνητα που
θα πωληθούν μέσα στο 2023 θα
είναι επαναφορτιζόμενο Και η
Ελλάδα αλλάζει Μάλιστα δεν
συμμετέχει απλώ σε αυτό που
ονομάζουμε ενεργειακή μετάβαση
Πρωτοπορεί.
Το 2022 η Ελλάδα ήταν έβδομη
στον κόσμο ωδ προδ το ποσοστό
τηδ παραγωγήδ ηλεκτρι
κήδ ενέργεχαδ από τον ήλιο και
τον άνεμο Αν συνυπολογίσουμε
και τα νερά η πράσινη ηλεκτρική
ενέργεια καλύπτει σχεδόν το
ήμισυ τηδ παραγωγήδ μαδ Ετσι
μειώνεται η εξάρτησή μαδ από
τα ορυκτά καύσιμα ο λιγνίτηδ
είναι κάτω 80 την τελευταία
δεκαετία το φυσικό αέριο έχει
αρχίσει να πέφτει Το μέλλον
ανήκει στίδ ανανεώσιμεδ πηγέδ
ενέργειαδ ΑΠΕ
Γίνεται παράλληλα μια έκρηξη
επενδύσεων στίδ ΑΠΕ στη
χώρα μαδ Η εγκατεστημένη
ισχύδ σε φωτοβολταϊκά διπλασιάστηκε
από το 2018 έωδ το
2022 ενώ στα αιολικά αυξήθηκε
70 Εχουμε πλέον πάνω από
10 γιγαβάτ εγκατεστημένη ισχύ
σε ΑΠΕ ο λιγνίτηδ και το φυσικό
αέριο μαζί είναι περίπου 9
γιγαβάτ Το σύστημά μαδ έχει
ήδη αρχίσει να μεταμορφώνεται
Το επενδυτικό ενδιαφέρον
παραμένει ζεστό Εχουμε πάνω
από 30 γιγαβάτ που είτε χτίζονται
είτε έχουν περιβαλλοντικέδ
άδειεδ και περιμένουν χώρο στο
δίκτυο για να χτιστούν
Ο στόχοδ που έβαλε η κυβέρνηση
του Κυριάκου Μητσοτάκη
για το 2030 να παράγουμε το
80 των αναγκών μαδ από ΑΠΕ
μοιάζει κάποιεδ μέρεδ συντηρητικόδ Τα θεμέλια έχουν ήδη μπει
Βέβαια ένα σύστημα βασισμένο
σε ΑΠΕ έχει προκλήσειδ που
απαιτούν σχεδιασμό Οι επεν
δύσεΐδ στο δίκτυο τηδ υψηλήδ
τάσηδ ΑΔΜΗΕ σχεδόν τριπλασιάστηκαν
την τετραετία 2019
2022 σε σχέση με το 2015-2018
Ο ΔΕΔΔΗΕ στο δίκτυο χαμηλήδ
τάσηδ σκοπεύει να κάνει επεν
δύσεΐδ το 2023 που είναι υπερ
διπλάσιεδ σε σχέση με τον μέσο
όρο του 2015-2018 Το δίκτυο
τηδ χώραδ επιτέλουδ αναβαθμίζεται
για να υποδεχθεί τχδ ΑΠΕ
που υλοποιούνται
Επενδύουμε επίσηδ στην αποθήκευση
ενέργειαδ Αυτή ήταν
εν μέρει η λογική τού Φωτοβολταϊκά
στη Στέγη που επιδοτεί
τΐδ μπαταρίεδ Είναι η λογική των
χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμ
ψηδ για ένα έργο αντλησιοταμί
ευσηδ στην Αμφιλοχία Και είναι
ο λόγοδ που τρέχουμε διαγωνι
σμούδ για την εγκατάσταση ενόδ
γιγαβάτ σε μπαταρίεδ
Τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει
και ένα μεγάλο κύμα εξοι
κονόμησηδ χρηματοδοτούμενο
κυρίωδ από το Ταμείο Ανάκαμ
ψηδ Εχουν τρέξει πολλαπλοί
κύκλοι τού Εξοικονομώ ένα
πρόγραμμα που πλαισιώνεται
από συγκεκριμένεδ δράσεΐδ για
τουδ νέουδ για τα δημόσια κτίρια
για την αλλαγή και την ανακύκλωση
συσκευών και για την
εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων
Επενδύουμε στην πιο
φθηνή ενέργεια αυτήν που δεν
καταναλώνουμε
Στην ηλεκτροκίνηση που η
χώρα μαδ υστερούσε τηδ Ευρώ
πηδ η ψαλίδα κλείνει Με την
ώθηση του Κινούμαι Ηλεκτρικά
το μερίδιο αγοράδ των επα
ναφορτιζόμενων αυτοκινήτων
ήταν πια διψήφιο τον Μάρτιο του
2023 ήταν μόλΐδ 0,4 το 2019
Το πρόγραμμα Φορτίζω Πα
I ντού θα φέρει πάνω από 8.000
£ δημόσια προσβάσιμουδ φορτι
1 στέδ Από το Ταμείο Ανάκαμψηδ
αντλούμε πόρουδ για να αγοράσουμε
220 ηλεκτρικά λεωφορεία
ενώ χρηματοδοτούμε επίσηδ και
τα Πράσινα Ταξί Οι πράσινεδ
μεταφορέδ επιτέλουδ ανθίζουν
Κοιτώνταδ το μέλλον η χώρα
μαδ εκπονεί στρατηγικέδ για τΐδ
τεχνολογίεδ τηδ επόμενηδ δεκα
ετίαδ τα υπεράκτια αιολικά πάρκα
που θα αξιοποιήσουν τουδ
ανέμουδ του Αιγαίου το υδρογόνο
που θα δώσει λύσεΐδ σε νέεδ
εφαρμογέδ και τη δέσμευση και
αποθήκευση του άνθρακα μια
τεχνολογία απαραίτητη για τΐδ
εκπομπέδ που είναι αδύνατον
να εξαλειφθούν με άλλο τρόπο
Η Ελλάδα παραμένει στην πρώτη
γραμμή των εξελίξεων
Οι ευκαιρίεδ για τη χώρα μαδ
πάντωδ δεν περιορίζονται στην
εκμετάλλευση του εγχώριου φυσικού
πλούτου Η Ελλάδα είναι
και υπολογίσιμοδ κατασκευα
στήδ των βασικών συστατικών
τη ενεργειακήδ μετάβασηδ
καλώδια σωλήνεδ μπαταρίεδ
θερμοσίφωνεδ φορτιστέδ αλουμίνιο
τσιμέντο χαλκόδ κ.ά Η
ενέργεια θα φέρει επενδύσεΐδ
εξαγωγέδ καλέδ δουλειέδ Στόχοδ
μαδ η συνεχήδ ανάμειξη ελληνικών
εταιρειών σε παγκόσμιεδ
αλυσίδεδ αξίαδ
Η πορεία προδ την κλιματική
ουδετερότητα θα κρατήσει
δεκαετίεδ Εχουν γίνει όμωδ άλματα
προϊόν σχεδιασμού και
συνετού χειρισμού ευρωπαϊκών
κονδυλίων Το φωδ στο τούνελ
φαίνεται μια Ελλάδα ενεργειακά
αυτόνομη με φθηνή ενέργεια και
με ρόλο κομβικό στο ενεργειακό
σύστημα τηδ Ευρώπηδ Το μόνο
που μένει είναι να συνεχίσουμε
σταθερά τολμηρά μπροστά