443 – Α.Σδούκου – ΝΔ

provide an attachment id!

Έχοντας ολοκληρώσει πλέον την κυβερνητική μας θητεία αν
υπάρχει κάτι το οποίο έχουμε
συνειδητοποιήσει βαθιά όσοι
είχαμε την τιμή να κατέχουμε
τις πολιτικές θέσεις ευθύνης στο υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι
το γεγονός ότι στη μακρά πορεία προς τον
στόχο της κλιματικής ουδετερότητας θα
αντιμετωπίζουμε συνεχείς προκλήσεις και
προβλήματα Καιτούτο διότι ο μετασχηματισμός
αυτός η επιλογή της εφαρμογής
πολιτικών που αποσκοπούν οτην κλιματική
ουδετερότητα αφορά όλη την οικονομική
και κοινωνική δραστηριότητα της χώρας
αφορά όλους τους πολίτες και όλες τις
επιχειρήσεις ακουμπάει σχεδόν και τον
πυρήνα εθνικών και γεωπολιτικών σχεδιασμών
και ανταγωνισμών
Συνεχώς δε θα πρέπει να επιλέγουμε
μεταξύ διαφόρων λύσεων και προτεραιοτήτων
με σκοπό αφενός η ενεργειακή
μετάβαση να συντελεσθεί με το μικρότερο
δυνατό κόστος και με προστασία των
ευάλωτων νοικοκυριών αφετέρου δε να
αποβεί τελικά επωφελής για την εθνική
οικονομία και τη γεωπολιτική θέση της
Ελλάδος Θέλουμε εν ολίγοις να μετατρέψουμε
τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής
σε ευκαιρίες εξέλιξης της χώρας
εκμεταλλευόμενοι πάντα τα συγκριτικά
μας πλεονεκτήματα
Σε αυτό το πλαίσιο και με γνώμονα τα
ανωτέρω έχουμε θέσειτις εξής προτεραιότητες
τις οποίες ήδη υπηρετήσαμε την
τετραετία 2019-2023 και ευελπιστούμε να
συνεχίσουμε να υπηρετούμε σε μια επόμενη
κυβερνητική θητεία εφόσον ο ελληνικός
λαός ανανεώσει την εμπιστοσύνη του στο
πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη και
της Νέας Δημοκρατίας
Καταρχήν και αχ πρώτη προτεραιότητα
προκρίνουμε και εφαρμόζουμε πολιτικές
εξοικονόμησης ενέργειας Ως γνωστόν η
ενέργεια που δεν καταναλώνεται είναι η
φθηνότερη και καθαρότερη Δεδομένου
ότι η χώρα μας διαθέτει ένα κτιριακό δυναμικό
χαμηλής ενεργειακής απόδοσης η
ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων είναι
απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων
της ενεργειακής μετάβασης
Η συνεισφορά όλων των χρηματοδοτικών
προγραμμάτων που μαζικά υλοποιήσαμε
τα προηγούμενα έτη ήταν καθοριστική
οτο σκέλος της εξοικονόμησης αλλά καιτης
εγχώριας προστιθέμενης αξίας Θα χρειαστεί
ωσιόσο να συνεχίσουμε με ένα μείγμα
πολιτικών και κινήτρων απευθυνόμενο οτο
σύνολο των τελικών καταναλωτών
Συμπληρωματικά προς την εξοικονόμηση
ενέργειας στόχος μας είναι να απογειώσουμε
την αυτοπαραγωγή και ιδιοκατα
νάλωση τα επόμενα χρόνια δίνοντας τη
δυνατότητα στους πολίτες να παράγουν
να καταναλώνουν αλλά και να αποθηκεύουν
ΑΠΕ Η αρχή έγινε με το πρόγραμμα
Φωιοβολταϊκά στη στέγη το οποίο ήδη
βρίσκεται σε εξέλιξη και εκτιμάται ότι θα
οδηγήσει στην τοποθέτηση 200.000 συστημάτων
αυτοπαραγωγής
Δεύτερη προτεραιότητα ήταν από την αρχή
της θητείας μας και παραμένει η επέκταση
της εγχώριας ηλεκτροπαραγωγής από
ΑΠΕ Από την ανάληψη των καθηκόντων
μας το 2019 μέχρι σήμερα έχουν εγκατασταθεί
οτο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας
νέες ΑΠΕ ισχύος περίτων 3,6 6ν κυρίως
φωτοβολταϊκά και αιολικά
Στο τέλος του 2022 η συνολική εγκατεστημένη
ισχύς των ΑΠΕ συμπεριλαμβανομένων
των μεγάλων υδροηλεκτρικών
ανερχόταν σε 13,4 ΟΥΥ και αποτελούσε το
60 της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος
ηλεκτροπαραγωγής σε όλη την ελληνική
επικράτεια Δεν μένουμε όμως εδώ η προσπάθεια
αυτή θα συνεχιστεί με τη στόχευση των πολιτικών μας πλέον να στρέφεται
στις εγκαταστάσεις καθαρής αποθήκευσης
ενέργειας τους σταθμούς μπαταριών και
στα μεγάλα υδροηλεκτρικά/αντλησισιαμι
ευτικά έργα Στο πλαίσιο αυτό ήδη ετοιμάζεται
διαγωνισμός για την εγκατάσταση
1 6ν σταθμών μπαταριών με ενισχύσεις
από το Ταμείο Ανάκαμψης ενώ κατασκευάζεται
ήδη ο πρώτος μεγάλος αντλησιστα
μιευτικός σταθμός της χώρας ισχύος 690
Μν καθώς και ένας νέος υδροηλεκτρικός
σταθμός 160 Μν Στηρίζουμε τις ΑΠΕ στη
νέα εποχή με πολιτικές ενσωμάτωσης των
δυνατοτήτων που παρέχει η αποθήκευσης
ενέργειας η οποία οτο μέλλον θα αποτελεί
το βασικό εργαλείο διαχείρισης της οτο
χαοτικότητάς τους
Τρίτη προτεραιότητά μας είναι ο συνολικός
εξηλεκτρισμός της οικονομίας
προκειμένου να επιτευχθεί η σταδιακή
αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων
από ηλεκτρισμό παραγόμενο από ΑΠΕ Η
συγκεκριμένη οτόχευση αποτελεί πανευρωπαϊκή
στρατηγική και στο πλαίσιο εφαρμογής
της προωθούμε την ηλεκτροκίνηση με
ειδικά προγράμματα ενίσχυσης της αγοράς
ηλεκτρικών οχημάτων εστιάζοντας μεταξύ
άλλων στα οχήματα πόλεων μεγάλης κυκλοφορίας
όπως τα Ταξί
Ενδεικτικά αναφέρω ότιτο 2022 το 7,9
των νέων συνολικών ταξινομήσεων αποτελείτο
από ηλεκτρικά ή υβριδικά αυτοκίνητα
έναντι ανπ’στοιχου ποσοστού μόλις
0,4 το 2019 Επιπλέον έχοντας αναγνωρίσει
τη σημασία της ύπαρξης επαρκούς
δικτύου σταθμών φόρτισης εγκαινιάσαμε
προ ολίγων ημερών το φιλόδοξο πρόγραμμα
Φορτίζω παντού το οποίο στοχεύει
στην εγκατάσταση επιπλέον 8.000 δημόσια
προοβάσιμων σταθμών ταχείας φόρτισης
έναντι συνόλου 3.200 υφιστάμενων
σταθμών φόρτισης με απώτερο τελικό
στόχο να φθάσουμε στους 100.000 εγκατεστημένους
σταθμούς φόρτισης μέχρι το
2030 Πέραν των μεταφορών αντίστοιχες
πολιτικές εξηλεκτρισμού προωθούνται και
στον κτιριακό τομέα με την εγκατάσταση
αντλιών θερμότητας και την απαγόρευση
από την 1η Ιανουαρίου 2025 της πώλησης
και εγκατάστασης καυστήρων πετρελαίου
θέρμανσης σύμφωνα με τον ισχύοντα Εθνικό
Κλιματικό Νόμο
Επόμενη προτεραιότητά μας αλλά ουδό¬
λως κατώτερη από πλευράς σημασίας είναι
η διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας
και της σταθερότητας των τιμών τόσο της
χονδρεμπορικής όσο καιτης λιανικής αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια
της ενεργειακής μετάβασης Για τον σκοπό
αυτόν οι πολιτικές μας περιλαμβάνουν τη
διαφοροποίηση των πυλών εισαγωγής φυσικού
αερίου στη χώρα με την εγκατάσταση
νέων πλωτών σταθμών υποδοχής υγροποιημένου
φυσικού αερίου ενισχύοντας με τον
τρόπο αυτόν και τον γεωπολιτικό ρόλο της
χώρας μας Επίσης παρεμβαίνουμε άμεσα
σε περιπτώσεις δυσλειτουργίας της αγοράς
όπως η περίπτωση του δεύτερου εξαμήνου
του 2022 με την υιοθέτηση του προσωρινού
μηχανισμού επιστροφής εσόδων ηλεκτροπαραγωγών
καιτην αναστολή της εφαρμογής
ρητρών αναπροσαρμογής στατιμολόγια των
προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας Ταυτόχρονα
συμμετέχουμε ενεργά στον διάλογο
για την εξέλιξη του μοντέλου-οτόχου οτην
ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας και πρωτοπορούμε
με προτάσεις και παρεμβάσεις
οι οποίες μετατρέπονται σε πανευρωπαϊκές
πολιτικές και κατευθύνσεις
Αλλες προτεραιότητες μας συμπεριλαμβάνουν
την προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών
με το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο
καθώς και με ειδικές προβλέψεις για
επιπλέον ενισχύσεις των ευάλωτων συμπολιτών
μας σε όλα τα ενεργά προγράμματα
εξοικονόμησης ενέργειας αυτοπαραγωγής
ηλεκτροκίνησης κ.λπ Επίσης η δίκαιη
μετάβαση σπς λιγνιτικές περιοχές με ειδικά
προγράμματα και ειδικές δράσεις
για τη διατήρηση της τηλεθέρμανσης και
την ανάπτυξη των περιοχών αυτών που
πλήττονται ιδιαίτερα από την ενεργειακή
μετάβαση Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνουμε
και για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά για
τα οποία υλοποιούμε ένα ευρύ πρόγραμμα
ηλεκτρικών διασυνδέσεων με το ηπειρωτικό
σύστημα η ολοκλήρωση του οποίου
θα επιτρέψει την απόσυρση των παλαιών
ρυπογόνων πετρελαϊκών σταθμών και θα
διασφαλίσει την απρόσκοπτη ενεργειακή
τροφοδοσία τους ενώ θα ωφελήσει σημαντικά
και όλους τους τελικούς καταναλωτές
μέσω της σημαντικής μείωσης των
ρυθμιζόμενων χρεώσεων ΥΚΩ
Κλείνοντας θα ήθελα νατονίσω ότι στην
πρώτη γραμμή από πλευράς προτεραιοτήτων
μας βρίσκεται πλέον και η ανάπτυξη
εγχώριας παραγωγής εξοπλισμού ο οποίος
πλαισιώνει και προωθείτην ενεργειακή μετάβαση
παραγωγή Μβάε ϊπ 0γθ6Ο5 Θεωρούμε
ότιτόσοτο επιστημονικό δυναμικό
όσο και οι προοπτικές της ελληνικής και
ευρωπαϊκής αγοράς ευνοούν τη οτόχευση
αυτή η οποία είναι και η μόνη που μπορεί
να εξασφαλίσει ότι η ενεργειακή μετάβαση
δεν θα συνοδευθεί από νέες εξαρτήσεις
και θα ενισχύσει αντί να αποδυναμώσει
την εγχώρια οικονομία