Author: Κ.Καραγκούνης

106 – Κ.Καραγκούνης – ΝΔ

provide an attachment id!

Έμφαση στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και πώς αυτές θα
εξελιχθούν σε γεωργικές επιχειρήσεις επιθυμεί να δώσει
η Κυβέρνηση αναγνωρίζοντας τη σημασία
της αγροδιατροφής ως προωθητική οικονομική δραστηριότητα
•της βιομηχανίας τροφίμων ως τον σημαντικότερο κλάδο μεταποίησης
με μεγάλα περιθώρια προστιθέμενης αξίας
• των γεωργικών προϊόντων τροφίμων στις ελληνικές εξαγωγές
όπου τα δύο τελευταία χρόνια υπήρξε επιτέλους θετικό αγροτικό ισοζύγιο
με την αξία εξαγωγών να υπερβαίνουν την αξία εισαγωγών
• σε όρους ΑΕΠ και απασχόλησης της Γεωργίας για την πλειονότητα
των 13 Περιφεραών της χώρας.

Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις αποτελούν αναπόσπαστο
τμήμα των αγροτικών περιοχών της Χώρας και η παρουσία τους είναι
ανεκτίμητη αφού
• παρέχουν πολλά δημόσια αγαθά καθώς συμβάλλουν στη διατήρηση
της ποικιλομορφίας του τοπίου της υπαίθρου

εξασφαλίζουν τη διαβίωση χιλιάδων ανθρώπων
• προστατεύουν τις πλούσιες παραδόσας και τα λαϊκά έθιμα του τόπου
και
• παράγουν εξαιρετικά παραδοσιακά προϊόντα
Και προσθέτει ότι δεδομένου τα παραπάνω η στήριξη των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων και η ενίσχυση της βιωσιμότητάς τους κρίνεται
επιτακτική σημειώνοντας μάλιστα ότι καλούνται αφενός να λειτουργήσουν
σύμφωνα με ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που καθορίζεται
από την Κοινή Γεωργική Πολιτική ΚΓΠ και αφετέρου γιατί
πρέπει να αντιμετωπίσουν χρόνιες διαρθρωτικές αδυναμίες
Το νέο παραγωγικό μοντέλο
του αγροτοδιατροφικού τομέα
Κινείται στην κατεύθυνση επανακαθορισμού του μίγματος πολιτικών
και μέτρων για τη διασφάλιση της μεσο μακροπρόθεσμης οικονομικής
περιβαλλοντικής και κοινωνικής του βιωσιμότητας
Έχει τα εξής χαρακτηριστικά
1 στηρίζεται στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσω
ενθάρρυνσης καινοτομίας και νέων τεχνολογιών διασφαλίζοντας
παράλληλα ένα δίκαιο γεωργικό εισόδημα στους παραγωγούς
2 είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις προκλήσεις της
κλιματικής αλλαγής με μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος
της Γεωργίας παρέχοντας παράλληλα στους καταναλωτές
ασφαλή και υγιεινά τρόφιμα
3 θέτει στο επίκεντρο τη βιώσιμη ανάπτυξη αγροτικών περιοχών
με έμφαση στην ηλικιακή αναζωογόνησή τους με προώθηση
νεανικής επιχειρηματικότητας.

Στη συνέχεια ο βουλευτής αναφέρεται σε χρόνιες διαρθρωτικές
αδυναμίες που πρέπει να αντιμετωπισθούν όπως
• το μικρό φυσικό και οικονομικό μέγεθος της συντριπτικής
πλειονότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων που δεν επιτρέπει
την ορθολογική εκμηχάνιση και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας
• οι πολύπλοκες σχέσεις συναλλαγής μεταξύ των κρίκων της
αγροδιατροφικής αλυσίδας που συχνά είναι ετεροβαρείς για τις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις.
• ο περιορισμένος αριθμός πιστοποιημένων γεωργικών προϊόντων
με ικανοποιητικό όγκο παραγωγής που εμποδίζουν την πραγματοποίηση
ικανοποιητικών συμφωνιών
• η περιορισμένη εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών συμπεριλαμβανομένης της γεωργίας ακριβείας
και το χαμηλό δυναμικό για την ανάπτυξη καινοτομίας
• οι σοβαρές απειλές από την κλιματική αλλαγή που μπορούν
να επηρεάσουν αρνητικά το ύψος και τη σύνθεση της γεωργικής
παραγωγής τις στρεμματικές αποδόσεις επομένως και το γεωργικό
εισόδημα
• η αστάθεια των τιμών στην αγορά εξαιτίας γεωπολιτικών και
μακροοικονομικών εξελίξεων που συνήθως επιτείνεται από την
ύπαρξη ενδιάμεσων αγοραστών οι οποίοι υπαγορεύουν τις τιμές
και αποκομίζουν κέρδη εκμεταλλευόμενοι την ευάλωτη κατάσταση
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
•η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων
στους κλάδους της μεταποίησης και της εμπορίας την οποία πρέπει
να απολαμβάνουν και οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις και
• οι συγχωνεύσεις εξαγορές διεθνώς στη μεταποίηση και την
εμπορία γεωργικών προϊόντων που μειώνουν τη διαπραγματευτική
δύναμη των μεμονωμένων παραγωγών