141 – Π. Βαρελίδης – ΝΔ

provide an attachment id!

* […] Μέρος της ορθολογικής διαχείρισης των υδάτων είναι και η αντιμετώπιση των ξαφνικών πλημμυρών, δεδομένου ότι αν μπορούσε να συγκρατηθεί μέρος των ποσοτήτων αυτών με μικρά ορεινά φράγματα, το νερό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αργότερα για άρδευση, ενώ προφανώς θα μει ωνόταν ο κίνδυνος πλημμύρας. Η επιτάχυνση της ανάπτυξης σύγχρονων υποδομών ύδρευ σης και αποχέτευσης αποτελεί έναν διαρκή στόχο, η υλοποί ηση του οποίου υποστηρίζεται απόπολύ σημαντικά ευρωπα- ϊκά κονδύλια, κυρίως από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το ΕΣΠΑ. Μόνοτο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότηταςχρηματοδοτεί με 200 εκατ. ευρώ έργα ύδρευσης συνολικού προϋπολογισμού 325 εκατ. ευρώ. Η δημιουργία της Ρ.Α.Α.Ε.Υ. αποτέλεσε μια πολύ σημαντι κή θεσμική παρέμβαση που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της συνολικής μεταρρύθμι σης που επιχειρείται με στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία των παρόχων υπηρεσιών ύδατος και τη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών στους πολίτες. Στόχος μας είναι να μπορέσει να στελεχωθεί και να λειτουργήσει εντός του α εξαμήνου του τρέχοντος έτους […] Με την κλιματική αλλαγή, η ποσότητα του νερού αναμέ νεται να μειωθεί ως μέσος όρος της χώρας και να αλλάξει η κατανομή του, τόσο στο χώρο όσο και στη διάρκεια του έτους. Τα διαθέσιμα κλιμα τικά μοντέλα δυστυχώς δεν μπορούν ακόμα να προβλέ ψουν με ακρίβεια τις επιπτώσεις ανά Περιφέρεια, γεγονός που περιπλέκει περισσότερο το σχεδιασμό. Το παράδειγμα της Θεσσαλί ας μιλά από μόνο του: Η περιοχή υποφέρει από λειψυ δρία. Να σημειώσω ότι μια εβδομάδα πριν από το μεσογειακό κυκλώνα Daniel συζητούσα στο Υπουργείο με αντιπροσωπεία αγροτών από την περιοχή της Κάρλας, προκειμένου να βρούμε τρόπους αντιμετώπισης της δραματικής έλλειψης νερού, και λίγες μέ ρες μετά είχαμε καταστροφι κές πλημμύρες με συχνότητα και ένταση που είναι αδύνατο να προβλεφθεί. Ποσότητα και ποιότητα υδά των (επιφανειακών και υπόγειων) , πλημμύρες, άρδευση, εγγειοβελτιωτικά έργα, επαναχρησιμοποίηση επεξεργα σμένων λυμάτων κλπ. αποτε λούν άλλες πτυχές του ίδιου προβλήματος […] Οι προδιαγραφές των κτιρίων καιτων κρίσιμων υποδομών, όπως και ο αντιπλημμυρικός σχε διασμός, αξιολογούνται με τα συναρμόδια Υπουργεία κυρί ως ως προς την αντιμετώπιση έντονωνπλημμυρικών φαινομένων και τη συχνότητα με την οποία αυτά συμβαίνουν. Κάποιες τεχνικές λύσεις είναι απλές, όπως π.χ. υποχρεωτικές πιλοτές σε μέρη που πλημμυρίζουν συχνά. Κάποιες άλλες είναι πιο σύνθετες και ακρι βές, και απαιτούν εκτενή διάλογο με τον τεχνικό κόσμο πριν καταστούν υποχρεωτι κές. Ευελπιστώ ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε καταλήξει σε μια ολοκληρωμένη πρόταση.