272 – Γ. Λαμπρούλης – ΚΚΕ

provide an attachment id!

Η νέα ΚΑΠ έχει φέρει προσαρμογές, που πλήττουν άμεσα την πλειοψηφία των βιοπαλαιστών αγροτών, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τις απαιτήσεις για την ένταξή τους στα οικολογικά σχήματα, όπως είναι οι συμβουλές σε γεωπό νους, οι αλλαγές στα καλλιεργούμενα είδη και στον τρόπο καλλιέργειας, που συνεπάγονται έξοδα ή μείωση στο εισόδημα