699 – Κ. Σπυριδάκη – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

(…)το Υπουργείο Περιβάλλοντος δεν έχει προβεί σε εκείνες τις ενέργειες που απαιτούνται για την έκδοση των Προεδρικών Διαταγμάτων και των σχεδίων διαχείρισης προκειμένου να προστατευθούν ουσιαστικά οι περιοχές του δικτύου Natura 2000 και να συμμορφωθεί η χώρα μας με τις οδηγίες για τη φύση και τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αφετέρου, αυτό που σήμερα η κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο πανηγυρίζουν: Την έκδοση στις 19 Απριλίου της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που θέτει τους όρους και περιορισμούς για τις απάτητες παραλίες, οι οποίες αριθμούν 198 τον αριθμό.

Αφενός, η διάρκεια ισχύος της δεν προσδιορίζεται. Το καθεστώς που εισάγει η κοινή υπουργική απόφαση θα ισχύει μέχρι να εκδοθούν τα σχέδια διαχείρισης και το σχετικό προεδρικό διάταγμα, χωρίς τον παραμικρό χρονικό προσδιορισμό. Αυτό σημαίνει ότι με την ανωτέρω ΚΥΑ θεσμοθετείται ένα ειδικό καθεστώς για τις συγκεκριμένες παραλίες που βρίσκονται σε περιοχές του δικτύου Natura 2000, χωρίς να υπάρχει το σχετικό σχέδιο διαχείρισης. Με άλλα λόγια, μέχρι να συμβεί αυτό, το μόνο που ισχύει ειδικά γι’ αυτές τις παραλίες θα είναι μονάχα οι όροι και οι προϋποθέσεις της εν λόγω ΚΥΑ. Αφετέρου, ότι με το καθεστώς που εξειδικεύει η ΚΥΑ εισάγεται ένα ειδικότερο καθεστώς που ουδεμία σχέση έχει με το συνολικό σχέδιο διαχείρισης που πρέπει να διέπει τις περιοχές που εντάσσονται στο δίκτυο Natura. Και αυτό οδηγεί σε έναν ανεπίτρεπτο κατακερματισμό και σε απομείωση της προστασίας των περιοχών αυτών. Και εαν υποθετικά δεχόμασταν ότι εισάγεται ένα προστατευτικό πλαίσιο (που δεν ισχύει, μιας και το κατέρριψαν όλοι οι περιβαλλοντικοί φορείς) – πρόκειται για διατάξεις προσωρινού χαρακτήρα, για να “μπαλωθεί” το μεσοδιάστημα μέχρι να υλοποιηθεί η εκκρεμότητα που είναι η έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων του αρ.21 του ν.1650/1986.

Πώς συνάδει η απόλυτη προστασία των περιοχών Νatura, με απάτητες παραλίες με τις αόριστες και γενικόλογες προβλέψεις του άρθρου 2 της ΚΥΑ, χωρίς την παραμικρή εξειδίκευση και τεκμηρίωση; Με ποιο τρόπο διαλέγονται οι προβλέψεις για τις απάτητες παραλίες με την ισχύουσα Εθνική Στρατηγική για την Βιοποικιλότητα; Πώς διαλέγεται και συλλειτουργεί το υφιστάμενο καθεστώς που αφορά τις απάτητες παραλίες με το πλαίσιο δράσεων προτεραιότητας για το Δίκτυο Natura 2000 στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 8 της Οδηγίας 92/43; Με ποιο τρόπο τέλος διαλέγονται οι προβλέψεις της ΚΥΑ για τις απάτητες παραλίες με τα ειδικά σχέδια δράσης που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3937/2011 για την προστασία σημαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας; Πότε εκτιμά το Υπουργείο ότι εκδοθούν τα σχετικά σχέδια διαχείρισης και τα προεδρικά διατάγματα που αφορούν τις απάτητες παραλίες; Γιατί γίνεται αντιληπτό ότι όσο καθυστερεί η έκδοσή τους, τόσο η προστασία των απάτητων παραλιών εντός των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 θα κρέμεται από τις προβλέψεις μίας Κοινής Υπουργικής Απόφασης.