769 – Ν. Καραθανασόπουλος – ΚΚΕ

provide an attachment id!

«Η περίοδος χαρακτηρίζεται από τρία μεγάλα γεγονότα. Το πρώτο ήταν οι μεγάλες αγροτικές κινητοποιήσεις που σημάδεψαν την αρχή του χρόνου. Και παρά την προσπάθειά της κυβέρνησης να συκοφαντηθούν αυτοί οι αγώνες των αγροτών, των εργατών και των φοιτητών είχανε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Δηλαδή έκαναν «σκουπίδια» το κυβερνητικό αφήγημα. Αυτοί οι αγώ νες ήταν αγώνες για την επιβίωση των βιοπαλαιστών αγροτών που είχαν να αντιμετωπίσουν τις τε ράστιες αυξήσεις στο κόστος παραγωγής εξαιτίας της δράσης των πολυεθνικών που προμηθεύουν τα απαραίτητα για την την αγροτική παραγωγή. Δεύτερο είχαν να αντιμετωπίσουν τις πολύ χαμηλές τιμές με τις οποίες ο αγροδιατροφικός τομέας έπαιρνε τα αγροτικά προϊόντα, με αποτέλεσμα το κόστος πώλησης να μην καλύπτει το κόστος παραγωγής. Και το και το τρίτο είναι η Κοι νή Αγροτική Πολιτική που όλες αυτές τις δεκαετίες που εφαρμόζεται έχει ως στόχο να συγκεντρώσει την αγροτική γη σε όλο και λιγότερα χέρια, να δημιουργήσει καπιταλιστικού χαρακτήρια επιχειρήσεις στην αγροτική ύπαιθρο και από αυτή την άποψη εμείς λέμε «ευ τυχώς που δεν υπάρχουν Κοινές Αγροτικές Πολιτικές και σε άλλους τομείς»