Author: άγνωστο πρόσωπο

436 – άγνωστο πρόσωπο – ΣΥΡΙΖΑ

provide an attachment id!

[…] το νερό έχει ταλαιπωρηθεί την τελευταία δεκαετία και έχουν υπάρξει αλλεπάλληλες αποφάσεις του ΣτΕ, οι οποίες κάνουν καθαρό ότι η διαχείριση των υδάτων πρέπει να ανήκει απο κλειστικά στο κράτος […]

452 – άγνωστο πρόσωπο – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

[…] Θα πίστευε κάποιος ότι ζει σε μία χώρα καθόλα έτοιμη εξοπλιστικάγιανα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης. Ότι ενόψει ενός διαφαινόμενου δύσκολου καλοκαιριού έχουμε όλεςτις δυνάμεις στα χέρια μας γιανα αποτρέψουμε τις ενδεχόμενες και απευχόμενες καταστροφές […] Αυτό που μεγαλόστομα παρουσιάστηκε ήταν κάποιες προκηρύξεις εξοπλιστικών προγραμμάτων και διαγωνισμών οι οποίες θα υλοποιηθούν στο μέλλον χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα και ούτε καν ένας σαφής και ρεαλιστικός οδικός χάρτης για την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενω έργων από το ΑΙΓΙΣ. Αυτό που έχουμε στα χέρια μας για άλλη μια αντιπυρική περίοδο είναι η λήψη μέτρων κυρίως εμβαλωματικού χαρακτήρα, ένα Υπουργείο χωρίς Οργανόγραμμα, ένα γερασμέον πυροσβεστικό προσωπικό χωρίς ομογενοποίηση, έναν απαρχαιωμένο εξοπλισμό στο Πυροσβεστικό Σώμα και τη Δασική Υπηρεσία και μεγάλη ανασφάλεια για το τι μέλλει γενέσθαι το φετινό καλοκαίρι παρά τις συνεχείς επικοινωνιακού τύπου διαβεβαιώσεις της Κυβέρνησης για το αντίθετο […] μια τροπολογία που έρχεται 5 μέρες πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου να πρκαλέσει εύλογη ανησυχία, αναστάτωση και αβεβαιότητα στο πυροσβεστικό προσωπικό και στις οικογένειες τους, δίχως να έχει δοθεί η δυνατότητα στος φορείς εκπροσώπησης τους να εκφράσουν την άποψη ή τις προτάσεις τους […]

524 – άγνωστο πρόσωπο – Ελληνική Λύση

provide an attachment id!

Έτσι και σήμερα, με την με αρ. 152 τροπολογία, η οποία εισάγεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τον τίτλο: «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των πολυεπίπεδων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους τομείς: α) της διαχείρισης υδάτων, β) της διαχείρισης και προστασίας των δασών, γ) της αστικής ανθεκτικότητας και πολιτικής, δ) της καταπολέμησης της αυθαίρετης δόμησης, ε) της ενεργειακής ασφάλειας», η κυβέρνηση εισάγει διάταξη για την οικονομική ενίσχυση της ασφάλειας των σιδηροδρόμων, την οποία θέλουμε να υπερψηφίσουμε, μαζί με άλλες διατάξεις, όπως υποχρεώσεις προς οδηγούς ταξί, διατάξεις για δημόσια και ιδιωτικά έργα και άσχετες με το αντικείμενο μεταβατικές διατάξεις κ.λ.π. με τις οποίες δεν συμφωνούμε. Με τον τρόπο αυτό μας αναγκάζει να ψηφίσουμε ΠΑΡΩΝ

217 – άγνωστο πρόσωπο – Νέα Αριστερά

provide an attachment id!

Οι αμμοθίνες έχουν ανεκτίμητη αξία γα την προστασία της άγριας πανίδας και χλωρίδας, αλλά και αποτελούν φυσικό φίλτρο και φυ σικό αντιπλημμυρικό φράγμα για το αλμυρό νερό της θάλασσας στα θεροποιώντας την ακτογραμμή και το έδαφος.Επισης προσθέτουν αξία στην αισθητική του τοπίου και επομένως στην ελκυστικότητα σε ότι αφορά αναψυχικές και περιβαλλοντικές δραστηριότητες ήπιας μορ φής. Εδώ και χρόνια έγινε προσπάθεια, από περιβαλλοντικές οργανώσεις και κατοίκουςτης περιοχής, για τον χαρακτηρισμό της περιοχής του αμμοθινικού/υγροτοπικού οικοσυ στήματος της «Σαχάρας» («Έλος Μοίρας») ως προστατευτέας και την υπαγωγή της στις κατηγορίες «Προστατευόμενου τοπίου» ή « Προστατευόμενου φυσικού σχηματι σμού » με βάση τον ν. 3397/2011 . Για την τεκμηρίωση του αιτήματος συντάχθηκε εμπεριστατωμένη Ειδική Έκθεση η οποία κατατέθηκε στο αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλ λοντος αλλά και στηνΑποκεντρω μένη Αυτοδιοίκηση Μακεδονίας Θράκης. Στην Ειδική Έκθεση περιλαμβάνονται προτάσεις για την αξιοποίηση της έκτασης με τρόπο που συνάδει μετην προστασία της και την ανάδειξή της ως τόπο οι κοπεριήγησης. Το ζητούμενο είναιτο οικοσυστημα της «Σαχάρας» να λειτουργεί ευερ γετικά για το περιβάλλον (τοπίο, του πικό κλίμα, υδρονομία, βιοποικι λότητα κα), αλλά και για τηντοπική οικονομία, αφού θα υποστηρίζει με αειφορικό τρόπο την τοπική (οικο-τουριστικά) οικονομία. Ο Δήμος Νέας Προποντίδας αντί να συνηγορήσει και να κινητοποιηθεί , ως όφειλε, προς αυτή την κατεύθυνση, δημοπρατεί σήμερα την εν λόγω έκταση και την παραδίδει για πενήντα χρόνια βορά σε ιδιώτες που αποδεδειγμένα, κρίνοντας από τον τρόπο που «αξιοποίησαν» την παρακείμενη έκταση. κανέναν απολύτως σεβασμό δεν θα δείξουν στην προστατευόμενη περιοχή και θα επιφέρουν ανεπα νόρθωτες καταστροφές σεένα οι κολογικά ευαίσθητο περιβάλλον. Επιπλέον με την ιδιωτικοποίηση της παραλίας θα αποκλειστεί η ελεύθερη πρόσβαση των λουομένων σε μια μεγάλη έκταση, την στιγμή που χιλιάδες πολίτες κινητοποιούνται για το αναφαίρετο δικαίωμα τους για ελεύθερη ελεύθερη πρό-ό σβαση στις παραλίες και τη δυνατότητα να απολαμβάνουν τον ήλιο και τη θάλασσα χωρίς να χρειάζεται να πληρώνουν για αυτά τα φυσικά αγαθά. Ως Νέα Αριστερά Χαλκιδικής και λούμε τον Δήμαρχο Νέας Προποντίδας ,έστω καιτην ύστατη στιγμή να ακυρώσει την δημοπρασία της έκτασης και να συνεργαστεί με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και τους κατοίκους κατοίκους της περιοχής για την εφαρμογή του σχεδίου της ορθολογικής, βιώσιμης και οικολογικά αποδεκτής αξιοποίησης ενός ανεκτίμητου φυσικού πόρου. Καλούμε τους κατοίκους της περιοχής να κινητοποιηθούν και να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την προστασία του οικοσυστήματος της Σαχάρα καιτην ελεύθερη πρόσβαση τους στην παραλία και στη θάλασσα. Στην εποχή που η διατήρηση της βιοποικιλότητας αποτε λεί μια από τις βασικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βασικό στόχο της Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, δεν επιτρέπεται να θυσιάζονται σημαντικοί φυσι κοί πόροι στο βωμό επιχειρηματικών συμφερόντων.

142 – άγνωστο πρόσωπο – ΣΥΡΙΖΑ

provide an attachment id!

* Η κυβέρνηση Μητσοτάκη προχώρησε στην απένταξη κρίσιμων έργων, που είναι εξαιρετικά επείγον να υλοποιηθούν. Ανάμεσασεαυτά τα αντιπλημμυρικά και τα έργα ανάταξης του σιδηροδρόμου και της συντήρησης των σηράγγων. Επίσης πέταξε στον κάλαθο των αχρήστων για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας και διαφορετικών προτεραιοτήτων, όπως έκανεκαι στονσιδηρόδρο μο,το ΕθνικόΣτρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών και Υποδομών πουπαρέδωσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ,το οποίο ήταν μελετημένο, υπογεγραμμένο και εγκεκριμένο από τις υπηρεσίες της Ε.Ε. Από τα 10,6 δισ. ευρώ δανείων που έχουν δοθεί, μόνο το 1,5 δισ. ευρώ έχει πάει στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, Αντιθέτως ενισχύονται επιχειρήσεις που δεν έχουν πραγματική ανάγκη δανειοδότησης.Έχουμε δηλαδή σοβαρές ενδείξεις διαπλοκής και πλήρεις αποδείξεις ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, διοχετεύονται σε λίγους και εκλεκτούς του κ. Μητσοτάκη, με αποτέλεσμα –εκτόςτωνάλλων- η χρήση του Ταμείου να μην έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα στην οικονομία της χώρας

62 – άγνωστο πρόσωπο – Νέα Αριστερά

provide an attachment id!

Παρά τις διαμαρτυρίες και καταγγελίες των αγροτών αλλά και σύσσωμης της αντιπολίτευσης, για προβλήματα στην καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η αδράνεια της κυβέρνησης συνεχίζεται και «η ομαλή καταβολή” καθώς και «η διαφάνεια και συνέπεια στην κατανομή των κοινοτικών ενισχύσεων», αποτελούν εξαγγελίες άνευ περιεχομένου.
Η προβληματική λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, οδήγησε όπως ήταν αναμενόμενο σε προβλήματα τόσο στην έγκαιρη και δίκαιη πληρωμή των ενισχύσεων, όσο και στον χρόνο καταβολής τους και οι αγρότες απεγνωσμένοι δεν μπορούν να προγραμματίσουν στοιχειωδώς τις οικονομικές τους δραστηριότητες.
Αποτέλεσμα όλων αυτών, η επιβολή από τον Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Μηχανισμό δημοσιονομικής διόρθωσης ύψους 281 εκατ. € περίπου για τα οικονομικά έτη 2020 έως 2022 με αιτιολογία τον τρόπο καταβολής των ενισχύσεων, που θα μειώσει τον κοινοτικό προϋπολογισμό της χώρας στην χειρότερη συγκυρία για τους αγρότες αφού η αύξηση του κόστους παραγωγής και οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης σε συνδυασμό με την ανεπάρκεια της κυβέρνησης οδηγούν σε μείωση του αγροτικού εισοδήματος και θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων.
Για τη ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ αποτελεί στοιχειώδη υποχρέωση της Πολιτείας προς τους αγρότες, η έγκαιρη, δίκαιη και σωστή καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων με διαφάνεια και τήρηση των ευρωπαϊκών κανονισμών.