Author: Γ. Σταθάκης

321 – Γ.Σταθάκης – ΣΥΡΙΖΑ

provide an attachment id!

[…] ΤΗΝ ολοκλήρωση των χωροταξικών και
πολεοδομικών σχεδίων σε όλη τη χώρα
με αποτύπωση του σχεδίου παραγωγικής
ανασυγκρότησης και αποκλεισμό
εξαιρέσεων και αποσπασματικών
εξυπηρετήσεων
ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της πολεοδομικής
νομοθεσίας και τη σύσταση παρατηρητηρίων
δόμησης με ψηφιακές
υποδομές ώστε να αποκλείεται κάθε
αυθαιρεσία
ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ του θαλάσσιου χωροταξικού
σχεδιασμού
ΤΗΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗ από την πολιτεία μέσω
του υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας του συντονισμού και της
υλοποίησης της περιβαλλοντικής και
κλιματικής πολιτικής ιδίως σε θέματα
χωροταξίας/πολεοδομίας προστασίας
της βιοποικιλότητας περιβαλλοντικής
αδειοδότησης επιθεώρησης
και ελέγχου και Κλιματικής Ανθεκτικότητας
και Προσαρμογής
ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ του αντιπεριβαλλοντι
κού ν.4685/2020 και όλων των ρυθμίσεων
που κατακερματίζουν το καθεστώς
προστασίας προστατευόμενων
περιοχών π.χ άρθρο 218
ν.4782/2021
την ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ των Φορέων Διαχείρισης
Προστατευόμενων Περιοχών
με μόνιμο προσωπικό πόρους συμμετοχική
διακυβέρνηση
ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ των Δασικών Χαρτών
του Κτηματολογίου και των Προεδρικών
Διαταγμάτων των περιοχών
Natura 2000 χωρίς κενά και εξαιρέσεις
για να ισχύουν και να εφαρμόζονται
οι ίδιοι κανόνες για όλους
ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ του Εθνικού Δικτύου
Προστατευόμενων Περιοχών ώστε
τουλάχιστον το 30 της χερσαίας και
το 30 της θαλάσσιας έκτασης να
εντάσσονται σε καθεστώς προστασίας
Τουλάχιστον 10 των χερσαίων
και 1 0 των θαλάσσιων εκτάσεων θα
ενιάσσονται σε καθεστώς αυστηρής
προστασίας
ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ του προγράμματος
Αποκατάστασης Οικοσυστημάτων
με χρηματοδότηση από το Ταμείο
Ανάκαμψης και το νέο ΕΣΠΑ
για την προστασία της βιοποικιλότη
τας και την ενίσχυση της κλιματικής
ανθεκτικότητας
ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ των Περιφερειακών
Σχεδίων Προσαρμογής στην Κλιματική
Κρίση και των Σχεδίων Ασφάλειας
Νερού σε όλη τη χώρα
ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ Σχεδίων Διαχείρισης
Ξηρασίας και την ολοκλήρωση της
αναθεώρησης των Σχεδίων Λεκανών
Απορροής Ποταμού και των Σχεδίων
Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας
και χαράσσουμε νέα υδατική πολιτική
προσανατολισμένη στις νέες ανάγκες
της πράσινης μετάβασης

312 – Γ.Σταθάκης – ΣΥΡΙΖΑ

provide an attachment id!

[…] Η καταγωγή μου είναι από το Μάλεμε, αλλά στην Κίσαμο είχαμε πολλούς συγγενείς και για τον λόγο αυτό κατέφυγε εκεί η οικογένειά μου στην περίοδο της κατοχής. Η τουριστική επένδυση στα Φαλάσαρνα εγείρει προφανείς ενστάσεις, καθώς τα Φαλάσαρνα -όπως το Ελαφονήσι και ο Μπάλος- ανήκουν στα φυσικά διαμάντια της Κρήτης, τα οποία απαιτούν ειδικό καθεστώς προστασίας προκείμενου να προφυλαχτούν για τις μελλοντικές γενιές. Οι μεγάλες επενδύσεις σε αυτούς τους χώρους είναι σχεδόν αδύνατο να γίνουν χωρίς επίπτωση στο περιβάλλον. Μετριασμένες επενδύσεις συμβατές με τους ισχυρούς περιβαλλοντικούς περιορισμούς είναι προφανώς εφικτές, αλλά απέχουν πολύ από τη συγκεκριμένη επένδυση.

Τα έργα υποδομών στα Χανιά αφορούν το περιβάλλον, την ενέργεια, τη χωροταξία και το νερό. Το περιβάλλον χρειάζεται πολιτικές οι οποίες να διαμορφώνουν ένα ισχυρό πλαίσιο προστασίας μαζί με την ανασύσταση ενός Φορέα Διαχείρισης κυρίως των δασών και των περιοχών natura. Ταυτόχρονα, το περιβάλλον εγείρει θέματα για τη γεωργία και τη δυνατότητά της να αξιοποιήσει όλες τις προοπτικές που δίνει η πράσινη μετάβαση, καθώς αποτελεί έναν δυναμικό τομέα με μέλλον και στον οποίο πρέπει να επενδύσουμε. Για την ενέργεια προέχει να υλοποιηθούν υποδομές που θα διευκολύνουν ένα αποκεντρωμένο σύστημα παραγωγής με αυτοκατανάλωση, είτε από τα νοικοκυριά, είτε από τους ΤΟΕΒ, είτε από τις ενεργειακές κοινότητες, είτε από σημαντικούς φορείς τουρισμού, οι οποίοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στη δική τους αυτοπαραγωγή. Τέλος, για τη χωροταξία είναι σημαντικό να ολοκληρωθούν οι τρεις μεγάλες μεταρρυθμίσεις στον νομό. Δασικοί χάρτες, κτηματολόγιο και χωροταξικά σχέδια σε επίπεδο Δήμων. Αυτά θα δώσουν ένα διαφορετικό πλαίσιο για τη δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας, των πόλεων και των οικισμών, του τουρισμού, της γεωργίας και της βιοτεχνίας, με κανόνες, ώστε να αυξηθούν οι επενδύσεις.

Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να αυτονομήσουμε τη διασύνδεση της Κρήτης με την Ελλάδα από αντίστοιχα διακρατικά προγράμματα, προκειμένου αυτή να ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, το οποίο και έγινε. Έτσι, το 2024 θα έχουμε τη διπλή διασύνδεση της Κρήτης σε πλήρη λειτουργία, με αποτέλεσμα να ανοίξει ο δρόμος για την ανάπτυξη της αυτοπαραγωγής, πετυχαίνοντας παράλληλα τον έλεγχο στις μεγάλες επενδύσεις σε ΑΠΕ, καθώς θεωρούμε ότι ένα αποκεντρωμένο τοπικό σύστημα παραγωγής ενέργειας είναι καλύτερο από τις πολύ μεγάλες επενδύσεις που αναπόφευκτα θα επιβαρύνουν το περιβάλλον. Κατά συνέπεια, ο ενεργειακός σχεδιασμός της Κρήτης πρέπει να στηριχθεί σε ένα μοντέλο αποκέντρωσης, ενεργειακών κοινοτήτων και συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών στα οφέλη που προκύπτουν από την πράσινη μετάβαση και την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ […]

265 – Γ.Σταθάκης – ΣΥΡΙΖΑ

provide an attachment id!

[…] σε κάθε περίπτωση
η πολιτική μας παραμένει η
ίδια Δεσμευόμαστε να συστήσουμε
τους φορείς διαχείρισης
οι περιοχές αυτές θέλουν ειδικό
καθεστώς περιβαλλοντικής προ¬
στασίας και χωρίς καμία διαπραγμάτευση
είμαστε έτοιμοι
να διαμορφώσουμε αυτές τις
συνθήκες στη διάρκεια της επόμενης
μας διακυβέρνησης […]

225 – Γ.Σταθάκης – ΣΥΡΙΖΑ

provide an attachment id!

Στον ριζικό μετασχηματισμό του ενεργειακού
συστήματος μπορούν να γίνουν οι
Ενεργειακές Κοινότητες. Μάλιστα θα πρέπει να αποτελέσουν
βασικό άξονα στην πολιτική για την επίτευξη φιλόδοξων
περιβαλλοντικών στόχων καθώς μάλιστα
λειτουργούν ως δικλίδα για τη λεγόμενη ενεργειακή δημοκρατία διασφαλίζοντας πρόσβαση
στα οφέλη που ευαγγελίζεται το νέο αυτό
πράσινο ενεργειακό παράδειγμα σε ευρύτερα κοινωνικά στρώματα

Συγκεκριμένα η παραγωγή με ΑΠΕ ενδείκνυται για την άμεση
εμπλοκή νοικοκυριών και επιχειρήσεων που θα
μπορούν να καλύπτουν τις ενεργειακές ανάγκες
τους με ίδια παραγωγή
Κι αυτό την ώρα που η έννοια του prosumption
της ιδιο-παραγωγής και ιδιο-κατανάλωσης είναι
απόλυτα ταυτισμένη με τις σημερινές τεχνολογικές
δυνατότητες αλλά και τις τάσεις που έφερε η ενεργειακή κρίση
Με αυτόν συνεπώς τον τρόπο ένα μεγάλο
μέρος της πράσινης μετάβασης μπορεί να διαχυθεί
ευρύτερα στην κοινωνία στα νοικοκυριά
στους αγρότες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
σε τοπικές κοινότητες κάθε μορφής και είδους
.
Ετσι ο θεσμός των ενεργειακών κοινοτήτων
μπορεί να αποτελέσει το κατ εξοχήν όχημα για
την εμπλοκή ομάδων αγροτών συνεργιών μικρομεσαίων
επιχειρήσεων συμπράξεων μικροξε
νοδόχων δήμων ομάδων κατοίκων χωριών και
νησιών στην από κοινού παραγωγή της ενέργειας
που χρειάζονται
Με αυτόν τον τρόπο τα κέρδη και τα οφέλη
από την πράσινη μετάβαση θα διαχέονται δίκαια
σε ευρύτερες κοινωνικές ομάδες διασφαλίζοντας
καιτην απαραίτητη και ζητούμενη κοινωνική ιδιοκτησία
των προγραμμάτων πράσινης μετάβασης
Είναι άλλωστε κοινό κτήμα με βάση και
την ευρωπαϊκή εμπειρία ότι η πράσινη μετάβαση
στην ενέργεια μπορεί να τροχοδρομήσει
πάνω σε δύο άξονες στην αγορά και την κοινωνική
οικονομία όπου βέβαια θα καταλαμβάνουν
διαφορετικά πεδία της μετάβασης
Η κοινωνική οικονομία καταλαμβάνει ήδη το
3θ%-4θ σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και άρα
με τις δυνατότητες που υπάρχουν στην Ελλάδα
μπορεί να τεθούν και υψηλότεροι στόχοι 50
κάτι άλλωστε που συνάδει με τον νησιωτικό χαρακτήρα
τη γεωμορφολογία και την κατανομή
του πληθυσμού της Η θεσμοθέτησή τουςμετον
νόμο του 2θΐ8 καιτην προτεραιοποίησή τους στη
διαδικασία της αδειοδότησης επεδίωκαν με καλύψουν
αυτό το κενό
Ωστόσο η σημερινή κυβέρνηση ακύρωσε την
προτεραιοποίησή τους αναστέλλοντας τη δυναμική
τους Εντούτοις με νέο πλαίσιο η προοπτική
είναι δεδομένη
Στο φόντο αυτό και με αδήριτες τις ανάγκες
για την προαγωγή των ενεργειακών κοινοτήτων
διαμορφώνονται και τα δεδομένα για τα δίκτυα
μεταφοράς ενέργειας Είναι άλλωστε διαφορετικές
οι ανάγκες ενός συστήματος παραγωγής
ενέργειας που εδράζεται στις βιομηχανικές
ΑΠΕ στις επενδύσεις μεγάλης κλίμακας σε ορισμένες
περιοχές της χώρας και στη μεταφορά
μεγάλων ποσοτήτων ενέργειας στους τόπους
κατανάλωσης και διαφορετικές οι ανάγκες της
στρατηγικής που στηρίζεται σ ένα τοπικό αποκεντρωμένο
περιφερειακό σύστημα παραγωγής
ενέργειας
Στη δεύτερη περίπτωση προέχει η κατασκευή
ευέλικτων τοπικών δικτύων και εν προκειμένω
με δυνατότητες τοπικής αποθήκευσης ενέργειας
Κάτι που έχει και τη μικρότερη δυνατή χωροταξική
παρέμβαση και βέβαια χαμηλό περιβαλλοντικό
αποτύπωμα Και εναρμονίζονται και
με τις ανάγκες της Κρήτης που έτσι πέρα από τον
πολλαπλό της ενεργειακό ρόλο μπορεί να αποτελέσει
παράδειγμα
Μια τέτοια ανάπτυξη λοιπόν είναι συμβατή
με τις μικρές κλίμακες και τα ευάλωτα περιβαλλοντικά
συστήματα των νησιών των ορεινών περιοχών
και των διάσπαρτων οικισμών Βέβαια η
σταθεροποίηση του ενεργειακού συστήματος
απαιτεί διαφορετικές συμπληρωματικές μονάδες
σταθερής παραγωγής ενέργειας στις δύο στρατηγικές
Ομως είναι ξεκάθαρο ότι για να διασφαλίσουμε
μια ασφαλή πορεία προς μια συμμετοχική
πράσινη μετάβαση που έχει πολλαπλά οφέλη
αντιμετωπίζοντας την ενεργειακή φτώχεια
διαχέει τα οφέλη στην κοινωνία και αυξάνει την
εγχώρια προστιθέμενη αξία απαιτείται δράση
και έμπρακτη απόδειξη ότι οι’ενεργειακές κοινότητες
αποτελούν προτεραιότητα.

361 – Γ.Σταθάκης – ΣΥΡΙΖΑ

provide an attachment id!

[…] Τα ουσιαστικά μέτρα είναι η
ρύθμιση της αγοράς ενέργειας
με την επιβολή πλαφόν στα κέρδη
της τάξης του 5% κάτι που
χρησιμοποιεί η Βρετανία η Γαλλία
και πολλές άλλες χώρες και
φυσικά ο διαχωρισμός από το
Χρηματιστήριο Ενέργειας του
φυσικού αερίου και η πώληση
του ρεύματος με τη μέση και όχι
την οριακή τιμή το ισπανικό μοντέλο
Τώρα το Χρηματιστήριο
Ενέργειας που όντως εμείς ιδρύσαμε
στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής
πολιτικής ουσιαστικά είναι
μια ταμπέλα διότι δεν άλλαξε
σε σχέση με το προηγούμενο σύστημα
που ήταν η προ ημερήσιας
και ημερήσια αγορά Άρα ο
μηχανισμός έμεινε ίδιος ενώ το
βασικό στοιχείο διαφοροποίησης
θα ήταν η δημιουργία της
αγοράς των μακροχρόνιων συμβολαίων
ανάμεσα σε εταιρείες
ενέργειας και επιχειρήσεις και νοικοκυριά Δυστυχώς η ΝΔ δεν
προχώρησε στη δημιουργία
προθεσμιακής αγοράς που είναι
το 40-50 της αγοράς στην Ευρώπη
και με την εμφάνιση της
κρίσης η ημερήσια αγορά και η
ρήτρα προσαρμογής εκτίναξαν
τις τιμές προς όφελος των παραγωγών
και σε βάρος των καταναλωτών […]

19 – Γ.Σταθάκης – ΣΥΡΙΖΑ

provide an attachment id!

Ο κ. Σταθάκης τόνισε την αξία αυτής της αντίληψης που και η «Πηλοίκο» αναδεικνύει. Άλλωστε, η περιβαλλοντική και ενεργειακή πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είχε και έχει στον πυρήνα της τις ίδιες ιδέες, από την οργάνωση των χρήσεων γης και το κτηματολόγιο, ως τον βιοκλιματικό σχεδιασμό, την εξοικονόμηση και ορθολογική χρήση της ενέργειας και των φυσικών πόρων με την κυκλική οικονομία, την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την προστασία του πλούσιου περιβαλλοντικού αποθέματος της χώρας αλλά και των Χανίων. Μόνο πολύπλευρο κέρδος μπορεί να προσφέρει αυτή η αντίληψη και η πολιτική.