Category: στρατηγική

441 – Ν.Τσάφος – ΝΔ

provide an attachment id!

Ο κόσμος αλλάζει. Για πρώτη
φορά το 2023 οι παγκόσμι
εδ επενδύσεΐδ σε φωτοβολ
ταϊκά συστήματα μάλλον θα ξεπεράσουν
τΐδ επενδύσεΐδ για την
παραγωγή πετρελαίου Στίδ πε
ρισσότερεδ χώρεδ τη υφηλίου η
ηλεκτρική ενέργεια από τΐδ ανα
νεώσιμεδ πηγέδ είναι ήδη φθηνότερη
από τα ορυκτά καύσιμα
Το ένα στα έξι αυτοκίνητα που
θα πωληθούν μέσα στο 2023 θα
είναι επαναφορτιζόμενο Και η
Ελλάδα αλλάζει Μάλιστα δεν
συμμετέχει απλώ σε αυτό που
ονομάζουμε ενεργειακή μετάβαση
Πρωτοπορεί.
Το 2022 η Ελλάδα ήταν έβδομη
στον κόσμο ωδ προδ το ποσοστό
τηδ παραγωγήδ ηλεκτρι
κήδ ενέργεχαδ από τον ήλιο και
τον άνεμο Αν συνυπολογίσουμε
και τα νερά η πράσινη ηλεκτρική
ενέργεια καλύπτει σχεδόν το
ήμισυ τηδ παραγωγήδ μαδ Ετσι
μειώνεται η εξάρτησή μαδ από
τα ορυκτά καύσιμα ο λιγνίτηδ
είναι κάτω 80 την τελευταία
δεκαετία το φυσικό αέριο έχει
αρχίσει να πέφτει Το μέλλον
ανήκει στίδ ανανεώσιμεδ πηγέδ
ενέργειαδ ΑΠΕ
Γίνεται παράλληλα μια έκρηξη
επενδύσεων στίδ ΑΠΕ στη
χώρα μαδ Η εγκατεστημένη
ισχύδ σε φωτοβολταϊκά διπλασιάστηκε
από το 2018 έωδ το
2022 ενώ στα αιολικά αυξήθηκε
70 Εχουμε πλέον πάνω από
10 γιγαβάτ εγκατεστημένη ισχύ
σε ΑΠΕ ο λιγνίτηδ και το φυσικό
αέριο μαζί είναι περίπου 9
γιγαβάτ Το σύστημά μαδ έχει
ήδη αρχίσει να μεταμορφώνεται
Το επενδυτικό ενδιαφέρον
παραμένει ζεστό Εχουμε πάνω
από 30 γιγαβάτ που είτε χτίζονται
είτε έχουν περιβαλλοντικέδ
άδειεδ και περιμένουν χώρο στο
δίκτυο για να χτιστούν
Ο στόχοδ που έβαλε η κυβέρνηση
του Κυριάκου Μητσοτάκη
για το 2030 να παράγουμε το
80 των αναγκών μαδ από ΑΠΕ
μοιάζει κάποιεδ μέρεδ συντηρητικόδ Τα θεμέλια έχουν ήδη μπει
Βέβαια ένα σύστημα βασισμένο
σε ΑΠΕ έχει προκλήσειδ που
απαιτούν σχεδιασμό Οι επεν
δύσεΐδ στο δίκτυο τηδ υψηλήδ
τάσηδ ΑΔΜΗΕ σχεδόν τριπλασιάστηκαν
την τετραετία 2019
2022 σε σχέση με το 2015-2018
Ο ΔΕΔΔΗΕ στο δίκτυο χαμηλήδ
τάσηδ σκοπεύει να κάνει επεν
δύσεΐδ το 2023 που είναι υπερ
διπλάσιεδ σε σχέση με τον μέσο
όρο του 2015-2018 Το δίκτυο
τηδ χώραδ επιτέλουδ αναβαθμίζεται
για να υποδεχθεί τχδ ΑΠΕ
που υλοποιούνται
Επενδύουμε επίσηδ στην αποθήκευση
ενέργειαδ Αυτή ήταν
εν μέρει η λογική τού Φωτοβολταϊκά
στη Στέγη που επιδοτεί
τΐδ μπαταρίεδ Είναι η λογική των
χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμ
ψηδ για ένα έργο αντλησιοταμί
ευσηδ στην Αμφιλοχία Και είναι
ο λόγοδ που τρέχουμε διαγωνι
σμούδ για την εγκατάσταση ενόδ
γιγαβάτ σε μπαταρίεδ
Τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει
και ένα μεγάλο κύμα εξοι
κονόμησηδ χρηματοδοτούμενο
κυρίωδ από το Ταμείο Ανάκαμ
ψηδ Εχουν τρέξει πολλαπλοί
κύκλοι τού Εξοικονομώ ένα
πρόγραμμα που πλαισιώνεται
από συγκεκριμένεδ δράσεΐδ για
τουδ νέουδ για τα δημόσια κτίρια
για την αλλαγή και την ανακύκλωση
συσκευών και για την
εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων
Επενδύουμε στην πιο
φθηνή ενέργεια αυτήν που δεν
καταναλώνουμε
Στην ηλεκτροκίνηση που η
χώρα μαδ υστερούσε τηδ Ευρώ
πηδ η ψαλίδα κλείνει Με την
ώθηση του Κινούμαι Ηλεκτρικά
το μερίδιο αγοράδ των επα
ναφορτιζόμενων αυτοκινήτων
ήταν πια διψήφιο τον Μάρτιο του
2023 ήταν μόλΐδ 0,4 το 2019
Το πρόγραμμα Φορτίζω Πα
I ντού θα φέρει πάνω από 8.000
£ δημόσια προσβάσιμουδ φορτι
1 στέδ Από το Ταμείο Ανάκαμψηδ
αντλούμε πόρουδ για να αγοράσουμε
220 ηλεκτρικά λεωφορεία
ενώ χρηματοδοτούμε επίσηδ και
τα Πράσινα Ταξί Οι πράσινεδ
μεταφορέδ επιτέλουδ ανθίζουν
Κοιτώνταδ το μέλλον η χώρα
μαδ εκπονεί στρατηγικέδ για τΐδ
τεχνολογίεδ τηδ επόμενηδ δεκα
ετίαδ τα υπεράκτια αιολικά πάρκα
που θα αξιοποιήσουν τουδ
ανέμουδ του Αιγαίου το υδρογόνο
που θα δώσει λύσεΐδ σε νέεδ
εφαρμογέδ και τη δέσμευση και
αποθήκευση του άνθρακα μια
τεχνολογία απαραίτητη για τΐδ
εκπομπέδ που είναι αδύνατον
να εξαλειφθούν με άλλο τρόπο
Η Ελλάδα παραμένει στην πρώτη
γραμμή των εξελίξεων
Οι ευκαιρίεδ για τη χώρα μαδ
πάντωδ δεν περιορίζονται στην
εκμετάλλευση του εγχώριου φυσικού
πλούτου Η Ελλάδα είναι
και υπολογίσιμοδ κατασκευα
στήδ των βασικών συστατικών
τη ενεργειακήδ μετάβασηδ
καλώδια σωλήνεδ μπαταρίεδ
θερμοσίφωνεδ φορτιστέδ αλουμίνιο
τσιμέντο χαλκόδ κ.ά Η
ενέργεια θα φέρει επενδύσεΐδ
εξαγωγέδ καλέδ δουλειέδ Στόχοδ
μαδ η συνεχήδ ανάμειξη ελληνικών
εταιρειών σε παγκόσμιεδ
αλυσίδεδ αξίαδ
Η πορεία προδ την κλιματική
ουδετερότητα θα κρατήσει
δεκαετίεδ Εχουν γίνει όμωδ άλματα
προϊόν σχεδιασμού και
συνετού χειρισμού ευρωπαϊκών
κονδυλίων Το φωδ στο τούνελ
φαίνεται μια Ελλάδα ενεργειακά
αυτόνομη με φθηνή ενέργεια και
με ρόλο κομβικό στο ενεργειακό
σύστημα τηδ Ευρώπηδ Το μόνο
που μένει είναι να συνεχίσουμε
σταθερά τολμηρά μπροστά

428 – Δ.Κουτσούμπας – ΚΚΕ

provide an attachment id!

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ διαβεβαίωσε για τη σημασία που δίνει το κόμμα στα ζητήματα της προστασίας του περιβάλλοντος, σημειώνοντας ότι «το ΚΚΕ δεν αρκείται στη διαπίστωση πως είναι το κόμμα που έχει κάνει τις περισσότερες παρεμβάσεις στη Βουλή και την Ευρωβουλή, αλλά έχει στόχο να αναβαθμίσει την προβολή και τη διεκδίκηση αιτημάτων, την πάλη σε αυτό το μέτωπο».

Ιδιαίτερα στάθηκε στα σχέδια για τη δημιουργία τερματικού σταθμού LNG, σχέδια στα οποία τον πρώτο λόγο έχουν μονοπωλιακοί όμιλοι, εφοπλιστές και κυβερνήσεις, θέτοντας υπόψη τον σοβαρό κίνδυνο ατυχήματος που εγκυμονεί, με βάση και τη διεθνή πείρα.

Όσον αφορά την καρκινογόνα καύση απορριμμάτων, ξεκαθάρισε πως «το κεφάλαιο είναι ασύδοτο» και «δεν υπάρχει έγκλημα που δε θα διαπράξει» αν αυτό του υπόσχεται ικανοποιητικό ποσοστό κέρδους.

Στο ίδιο φόντο, σχολίασε τους τόνου τσιμέντου που θα πέσουν σε βουνά και δάση για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών, προσθέτοντας πως «η αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας είναι απαραίτητο να γίνει με κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό και όχι με κριτήριο τα κέρδη των επιχειρήσεων».

Ο Δ. Κουτσούμπας χαιρέτισε προτάσεις και σκέψεις των φορέων για την πλατιά ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του λαού και της νεολαίας, υπογραμμίζοντας πως «οι δυνάμεις του ΚΚΕ δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους για να ενισχύεται το κίνημα, η συλλογική πάλη και διεκδίκηση, η αλληλεγγύη».

«Θα είμαστε σε ανοιχτή γραμμή», κατέληξε καλώντας σε ενίσχυση του ΚΚΕ στις επικείμενες εκλογές, σε επανεκλογή κομμουνιστή βουλευτή στη Μαγνησία.

429 – πολλαπλά πρόσωπα – ΣΥΡΙΖΑ

provide an attachment id!

Η βασική προσέγγιση του ΣΥΡΙΖΑ και της νεολαίας του κόμματος στο Αγρίνιο, όπου πραγματοποίησε και την εκδήλωση, ως προς τα θέματα του περιβάλλοντος είναι η δικαιότερη πράσινη μετάβαση, χωρίς να υπερισχύει στην μετάβαση αυτή το κέρδος και χωρίς να γίνονται «εκπτώσεις» σε ζητήματα περιβάλλοντος και κατ επέκταση κλιματικής αλλαγής στο βωμό του κέρδους.

«Η προηγούμενη κυβέρνηση, από τις πρώτες μέρες της διακυβέρνησής της, άφησε το «στίγμα» της για την αντίληψή της για το περιβάλλον. Συγκεκριμένα διέκοψε τη δημιουργία των δασικών χαρτών και χαλάρωσε τα κριτήρια των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για μεγάλες επενδύσεις. Η πραγματική όμως επίθεση στη φύση ξεκίνησε, χρησιμοποιώντας την πανδημία ως ευκαιρία, για να ψηφίσει στη Βουλή το περιβαλλοντοκτόνο νομοσχέδιο του Κ. Χατζηδάκη. Οι προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας εντάχθηκαν σε μια εντελώς νέα συνθήκη, καθώς το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Natura 2000, που όριζε την προστασία και την διατήρηση της φύσης, επί της ουσίας καταπατάται.

Πλέον, στις προστατευόμενες περιοχές Natura 2000 επιτρέπονται όχι μόνο βαριές επενδυτικές δραστηριότητες, όπως μεταλλευτικές δραστηριότητες και εξορύξεις υδρογονανθράκων, αλλά ανοίγει διάπλατα ο δρόμος της εμπορευματικής και τουριστικής εκμετάλλευσής τους. Ακόμα, ένα ανοιχτό πεδίο σύγκρουσης για εμάς αποτελεί και η ενεργειακή μετάβαση από τους υδρογονάνθρακες και το λιγνίτη σε μορφές πράσινης παραγωγής ενέργειας, ιδιαίτερα σε μια εποχή ενεργειακής κρίσης. Απέναντι στην μετάβαση μέσω των αγορών και της όξυνσης των ανισοτήτων, η Αριστερά προκρίνει τη στρατηγική της ενεργειακής δημοκρατίας και οριοθετεί τη μετάβαση με κοινωνικούς, συμμετοχικούς, τοπικούς και δημοκρατικούς όρους.

Συγκεκριμένα:

1) Κοινωνικής με τη διασφάλιση των κοινωνικών δικαιωμάτων και της εργασίας ως βασικής συνιστώσας

2) Συμμετοχικής με την επιλογή της ισοδύναμης συμμετοχής των πιο αδύναμων στρωμάτων

3) Τοπικής με την ανάδειξη της τοπικότητας ως πεδίου σχεδιασμού και πραγμάτωσης της πράσινης μετάβασης

4) Δημοκρατικής καθώς θα διασφαλίζει τη συμμετοχή στη διαβούλευση και στη λήψη αποφάσεων όλων των κοινωνικών ομάδων και των τοπικών θεσμών» ειπώθηκε στο πλαίσιο της εκδήλωσης, στην οποία τονίστηκε επίσης πως: «αναδεικνύεται η ανάγκη για δράση και αγώνα για ένα καλύτερο μέλλον. Η προστασία και διαφύλαξη του περιβάλλοντος αποτελεί βασικό στοιχείο για να μπορεί ένας νέος άνθρωπος να ονειρεύεται ένα «υγιές» μέλλον».

418 – Δ.Κουτσούμπας – ΚΚΕ

provide an attachment id!

Δίνουμε αυτήν την έκταση οπωσδήποτε για το περιβάλλον
και όχι μόνο με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
που ήταν προχθές αλλά γιατί θεωρούμε ότι είναι
ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα έχει να κάνει με την
ίδια τη ζωή την ποιότητα της ζωής όλων των συνανθρώπων
μας τη δική μας δηλαδή κυρίως των παιδιών μας Τι
θα έχουν αύριο και τι θα παραδώσουμε αύριο και στα παιδιά
μας και στα εγγόνια μας Είναι πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα
Δεν είναι μόνο αυτό που ονομάζουμε κλιματική αλλαγή
αλλά είναι και μία ασυδοσία σε όλους τους τομείς όπου
δεν παίρνονται μέτρα
Εδώ μιλάμε ουσιαστικά για μία πράσινη μετάβαση που
είναι η βασική στρατηγική αυτήν τη στιγμή της Ευρωπαϊκής
Ενωσης γενικά διεθνώς και των ΗΠΑ και σε άλλες
χώρες που έχει να κάνει όχι με την προστασία ουσιαστικά
του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας της
ζωής των λαών αλλά έχει να κάνει με το πώς θα επενδύσουν
κάποιοι όμιλοι υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια μπροστά
στην οικονομική κρίση γιατί ήδη βρισκόμαστε σε ύφεση
τουλάχιστον σε κάποιες χώρες της Ευρώπης στις ΗΠΑ
Υπάρχει κίνδυνος εμβάθυνσης αυτής της νέας οικονομικής
κρίσης τα επόμενα χρόνια Αρα εδώ θέλουν να επενδύσουν
κεφάλαια και βρίσκουν τις κατοικίες που θα αλλάξουν και
θα γίνουν ενεργειακές τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα κ.λπ το
κλείσιμο του λιγνίτη γιατί πρέπει να χαθεί να καταστραφεί
κεφάλαιο για να μπορέσει να υπάρξει μετά επένδυση
υποτίθεται ανάκαμψη πράσινη και πράσινα άλογα Την
ίδια στιγμή τα φωτοβολταϊκά οι ανεμογεννήτριες που είναι
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας δημιουργούν προβλήματα
και σε δασικές εκτάσεις φυσικού κάλλους που τις καταστρέφουν
αλλά και σε παραλίες στον αστικό ιστό αλλά
και σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις Ετσι έχουμε ενεργειακή
ουσιαστικά φτώχεια έχουμε αύξηση της τιμής του ρεύματος
αντί να υπάρχει μείωση γιατί είναι πραγματικά κοστο
βόρες και δεν καλύπτονται άλλες πλευρές Εχουν βγάλει
για παράδειγμα από τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας τα
υδροηλεκτρικά έργα που είναι απαραίτητα να γίνουν Εδώ
έχουμε γεωθερμία στην Ελλάδα στην πατρίδα μου για παράδειγμα
τη Φθιώτιδα όπου είμαι και υποψήφιος υπάρχουν πάρα πολλές ιαματικές πηγές οι οποίες δεν αξιοποιούνται
ούτε για τον ιαματικό τουρισμό τουλάχιστον για να
ανακάμψουν λίγο οι τοπικές κοινωνίες Εχει βρεθεί με βάση
επιστημονικές μετρήσεις ότι υπάρχει η δυνατότητα πάρα
πολύ μεγάλου γεωθερμικού πεδίου και στις Θερμοπύλες
στην Κοιλάδα του Σπερχειού στα Καμένα Βούρλα απέναντι
στην Ιστιαία κ.λπ Είναι τομείς που δεν αξιοποιούνται
Μετά καταργήσανε τον λιγνίτη κατέστρεψαν ουσιαστικά
εργοστάσια μετά τα ξαναξεκινήσανε γιατί έγινε ο
πόλεμος στην Ουκρανία και υπήρχε το πρόβλημα της αύξησης
της τιμής ή της έλλειψης του φυσικού αερίου με
το εμπάργκο στη Ρωσία και όλα αυτά που ακολούθησαν
και ξαναρχίζουν πάλι τον λιγνίτη Ο λιγνίτης μπορεί επειδή
είναι πραγματικά ορυκτός πλούτος για τη χώρα μας να
παράγει φτηνή Ενέργεια για τον εργαζόμενο λαό.

415 – Δ.Κουτσούμπας – ΚΚΕ

provide an attachment id!

Οπως κάθε χρόνο στον γιορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος
τα κόμματα του συστήματος ανταγωνίζονται μεταξύ τους
για το ποιο μπορεί να προωθήσει πιο αποτελεσματικά την πράσινη
μετάβαση της EE Ακούμε και διαβάζουμε ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων
για το πόσο σημαντικό είναι το περιβάλλον και η διαχείρισή
του Αν έπαιρνε κανείς τοις μετρητοίς τις αναλύσεις αυτές θα έφθανε
στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα είναι η πιο οικολογική χώρα του κόσμου
Εύκολα θα πίστευε κανείς ότι ενώ σχεδόν όλα μπορεί να πηγαίνουν
στραβά στον τομέα του περιβάλλοντος η EE το αστικό κράτος και
τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια έχουν
κάνει πραγματικά θαύματα θα πίστευε κανείς ότι η Ελλάδα είναι μια
χώρα με ένα φυσικό περιβάλλον που προστατεύεται με κατοίκους
που χαίρονται τις ομορφιές της ελληνικής φύσης Η πραγματικότητα
όμως διαψεύδει και μάλιστα πανηγυρικά αυτούς τους ισχυρισμούς
Δεν χρειάζονται πολλές μακροσκελείς αναλύσεις Μία ματιά γύρω
μας αρκεί για να πείσει τον καθέναν Το Πάρκο Τρίτση θα μπορούσε να
αποτελεί έναν πραγματικό πνεύμονα πρασίνου μία όαση δροσιάς για
εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους και εργαζόμενους του κέντρου της
Αθηνάς Ομως στην πραγματικότητα παραμένει χωρίς υποδομές ενώ
μεγάλα τμήματά του βρίσκονται στο στόχαστρο κατασκευαστικών
και άλλων μονοπωλιακών ομίλων
Οι ελεύθεροι χώροι στην περιοχή της Αττικής γενικότερα της πλέον
επιβαρυμένης οικιστικά περιοχής της χώρας από τον Λόφο του Στρέφη
μέχρι το Πεδίον του Αρεως από το κέντρο της Αθήνας που ανα
πλάσσεται ως παιδική χαρά του υψηλού τουρισμού πολυτελείας μέχρι
τις περιοχές που μας λένε ότι αναβαθμίζονται από το Μετρό και που
όμως ειδικά σε αυτές επιτίθενται σαν τα κοράκια οι μεγάλοι όμιλοι
και υποβαθμίζονται παραπέρα ιδιωτικοποιούνται αλλάζουν χρήσεις
Ισως μεγαλύτερη απόδειξη στην περιοχή τηςΑττικής για τη διαχρονική
υποκρισία όλων των αστικών δυνάμεων όταν μιλάμε για το περιβάλλον
είναι το παράδειγμα του Ελλήνικού Την ίδια ώρα που όλοι τάχα
κλαίνε για τη λεγόμενη κλιματική κρίση και για την επιβάρυνση
στις ζωές των κατοίκων των πόλεων μια κυριολεκτικά τεράστια ευκαιρία
αλλαγής του μικροκλίματος της Αθήνας μείωσης της θερμοκρασίας
σε ώρες αιχμής στην Αττική τεράστιας βελτίωσης της ζωης των
κατοίκων της πόλης θυσιάζεται στον βωμό της τεράστιας κερδοφορίας
ενός πανάκριβου Real Estate Προωθείται η τσιμεντοποίηση του η κατασκευή ενός τεράστιου νέου οικισμού κατοικιών πολυτελείας
χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων τσιμέντων

Τα βουνά της Αττικής αντί να αποτελούν οργανωμένες περιοχές ανάπαυσης
και αναψυχής για τα εργατικά λαϊκά στρώματα μαραζώνουν
Ακόμα πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα η επέλαση της λεγόμενης
πράσινης Ενέργειας σε όλα τα βουνά της πατρίδας μας από την Αλεξανδρούπολη
μέχρι την Κρήτη από την Ηπειρο μέχρι τη νότια Λακωνία
Εκατοντάδες χιλιάδες τεράστιες ανεμογεννήτριες ξεφυτρώνουν
σαν μανιτάρια πάνω στις κορυφές των βουνών καταστρέφοντας δάση
ορεινά οικοσυστήματα με τα χιλιάδες κυβικά μέτρα μπετόν που
χρειάζονται τα χιλιάδες χιλιόμετρα ορεινών δρόμων που πρέπει να ανοιχτούν
τα χιλιάδες χιλιόμετρα νέων ηλεκτρικών καλωδίων που διατρέχουν
δάση και οικισμούς κυριολεκτικά καταστρέφοντας το περιβάλλον
Τώρα μετά τα βουνά μετά τις βραχονησίδες μετά τις περιοχές
τεράστιου πολιτιστικού ενδιαφέροντος επόμενος στόχος η Ίδια
η θάλασσα.
Ο σεβασμός και η προστασία των δασών είναι άλλο χαρακτηριστικό
παράδειγμα Αλήθεια πόσο φιλική στο περιβάλλον μπορεί να είναι
μια πολιτική που καταδικάζει χρόνο με τον χρόνο σε απανθράκωση
εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους στα οποία στη συνέχεια
εμφανίζονται ενεργειακές και τουριστικές επενδύσεις
Ο καπιταλισμός δεν είναι πράσινος
κατάμαυρος είναι
Η υποκρισία τους για την προστασία του περιβάλλοντος δεν έχει τέλος
Οι υποστηρικτές της κλιμάκωσης της πολεμικής σύγκρουσης του
NATO με τη Ρωσία στην Ουκρανία με τις τραγικές συνέπειες για τις
ανθρώπινες ζωές και τη μακροχρόνια καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος
υποδύονται τους ευαίσθητους οικολόγους Το ρυπογόνο αμερικανικό
LNG με το μεγάλο αρνητικό αποτύπωμά του στο περιβάλλον
τόσο κατά την εξόρυξη όσο και κατά τη μεταφορά και την επανα
εριοποίησή του βαφτίστηκε σε μια νύχτα πράσινο Το ίδιο καιτα πυρηνικά
εργοστάσια παραγωγής Ενέργειας με τα επικίνδυνα απόβλητα
Πράσινη λένε είναι και η εξόρυξη ο διαχωρισμός και η ρυπογόνα
επεξεργασία των σπάνιων γαιών Η υποκρισία του στόχου του τάχα
περιορισμού του διοξειδίου του άνθρακα και των αερίων του θερμοκηπίου
φαίνεται περίτρανα αν σκεφτεί κανείς πως υπάρχουν δύο
μέτρα και δύο σταθμά
Αν ήταν ο πραγματικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ενωσης και των αστικών
κυβερνήσεων αυτός δεν θα έβγαζαν τα μεγάλα υδροηλεκτρικά
έργα από έργα ΑΠΕ που είναι αφου μπορούν να παράγουν φτηνή
ανανεώσιμη Ενέργεια Δεν θα αναγόρευαν το φυσικό αέριο ως στρατηγικό
καύσιμο η καύση του οποίου παράγει διοξείδιο του άνθρακα
ενω τυχόν διαρροές του έχουν πολλαπλασιαστικά αρνητικό αποτέλεσμα
στο περιβάλλον ή έστω θα περιόριζαν τη σπατάλή Ενέργειας από
τα τεράστια υπερπολυτελή ξενοδοχεία
Δυστυχώς όμως ο καπιταλισμός δεν είναι πράσινος κατάμαυρος
είναι Ούτε μπορεί ποτέ να περιορίσει την αρνητική αυτή επίδραση
στο περιβάλλον
Η πραγματικότητα είναι ότι ο καπιταλισμός από τη φύση του αντιλαμβάνεται
το περιβάλλον αποκλειστικά και μόνο σαν πεδίο κερδοφορίας
Χρησιμοποιεί το περιβάλλον σαν πρώτη ύλη σαν οικονομικό
έδαφος Π αυτό και δεν μπορεί παρά να το καταστρέφει Τα βιομηχανικά
ατυχήματα η ρύπανση η χαλάρωση των όρων για μεταλλευτικές
και τουριστικές δραστηριότητες η τσιμεντοποίηση κάθε ακτής
προκειμένου να διασφαλιστεί η κερδοφορία του αποδεικνύουν του
λογού το αληθές
Ανθρακες λοιπόν ο θησαυρός του περιβάλλοντος Τα κόμματα του
συστήματος που κυβέρνησαν και διεκδικούν σήμερα την ψήφο των
εργαζομένων δεν ενδιαφέρονται για το δικό μας φυσικό περιβάλλον
Τα λιγοστά αυτά παραδείγματα αρκούν για να πείσουν τον καθέναν ότι
το περιβάλλον και η προστασία του απλά αξιοποιούνται ως ένα βολικό
προπαγανδιστικό σχήμα που κρύβει έναν τελείως διαφορετικό στόχο
Και ο στόχος αυτός δεν είναι άλλος από τη διασφάλιση της κερδοφορίας του κεφαλαίου.

Το πρόβλημα που επιχειρεί να λύσει η λεγόμενη πολιτική της πράσινης
μετάβασης είναι το πρόβλημα της υπερσυσσώρευσης κεφαλαίων
Την τελευταία 20ετία ιδιαίτερα αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα
που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει επιτυχημένα ο καπιταλισμός και
οι κυβερνητικοί διαχειριστές του Είναι το πρόβλημα που γεννά τη μία
καπιταλιστική κρίση μετά την άλλη το πρόβλημα που οδηγεί στην όξυνση
των αντιθέσεων στους πολέμους Το πρόβλημα δηλαδή της
συσσώρευσης τεράστιων κερδών στα θησαυροφυλάκια των μεγάλων
επιχειρήσεων που δεν μπορούν πλέον να επενδυθούν κερδοφόρα
στην παραγωγική διαδικασία
Ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο ο καπιταλισμός αντιμετωπίζει αυτό
το πρόβλημα είναι η καταστροφή ενός σημαντικού τμήματος του
κεφαλαίου προκειμένου να συνεχίσει να λειτουργεί η μηχανή της καπιταλιστικής
κερδοφορίας Και η επιλογή τους ήταν και είναι ότι το περιβάλλον
είναι πρακτικά η τέλεια μέθοδος για να προωθηθεί η δημιουργική
καταστροφή του κεφαλαίου για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα
της υπερσυσσώρευσης
Για να το κάνουν αξιοποιούν υπαρκτές πλευρές Αξιοποιούν την καταστροφή
του περιβάλλοντος που οι ίδιοι επιφέρουν αξιοποιούν την
ανάγκη που έχει πραγματικά κάθε άνθρωπος για αναβαθμισμένο φυσικό
περιβάλλον Στόχος τους είναι να προχωρήσει μία τεράστια καταστροφή
ενός μεγάλου όγκου του επενδυμένου κεφαλαίου πρώτα
και κύρια στην Ενέργεια στις Μεταφορές στα μέσα παραγωγής και
τελευταία στη λαϊκή κατοικία προκειμένου να βρεθεί διέξοδος κερδοφόρων
επενδύσεων για τα υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια των μονοπωλιακών
ομίλων
Αυτή είναι και η ουσία της πολιτικής της πράσινης μετάβασης Αν
κλείσουμε τα λιγνιτικά εργοστάσια αν πετάξουμε τα αυτοκίνητα που
χρησιμοποιούν βενζίνη αν αντικαταστήσουμε όλα τα σπίτια με νέα
ενεργειακά σπίτια αν επιβάλουμε ρυθμίσεις σε όλες τις βιομηχανικές
εγκαταστάσεις ώστε τάχα να προστατεύουν το περιβάλλον εκτιμούν
ότι θα δημιουργηθούν χρυσοφόρα πεδία κερδοφόρας τοποθέτησης
των κεφαλαίων
Βεβαίως θα δημιουργηθούν κάποιες ευκαιρίες για να επενδύσουν
οι νέες εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας θα δημιουργηθούν ευκαιρίες
για να επενδύσουν οι νέες εταιρείες που παράγουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα
θα δημιουργηθούν ευκαιρίες για να επενδύσουν εταιρείες
που ανακαινίζουν κατοικίες Και ο κατάλογος είναι μακρύς.

Ακούγοντας κάποιος αυτήν την ανάλυση θα μπορούσε εύλογα
να αναρωτηθεί Και τι μας πειράζει Τι μας πειράζει εμάς τους απλούς
εργαζόμενους τα εργατικά λαϊκά στρώματα να δημιουργηίούν τέτοιες επενδυτικές ευκαιρίες Ισχυρίζονται μάλιστα κάποιοι
οτι μπορεί να κερδίζουν οι μονοπωλιακοί όμιλοι να κερδίζει το μεγάλο
κεφάλαιο αλλά θα προστατευτεί το περιβάλλον
Τα καπιταλιστικά κέρδη δεν πέφτουν απ τον ουρανό Αυτό που
συγκαλύπτει αυτή η πρώτη σκέψη είναι ότι εκτός από τους μεγάλους
κερδισμένους της πράσινης μετάβασης υπάρχουν και οι μεγάλοι
χαμένοι Και οι χαμένοι της πράσινης μετάβασης είμαστε όλοι
εμείς Τα εργατικά λαϊκά στρώματα τα εκατομμύρια των λαϊκών
ανθρώπων για τους οποίους η πράσινη μετάβαση οδηγεί σε
νέα επίθεση στα δικαιώματά τους
Πρώτα απ όλα χαμένοι είναι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στους πράσινους
ομίλους Που δουλεύουν με ελαστικά ωράρια μαύρες
εργασιακές σχέσεις μειωμένους πραγματικούς μισθούς
Ας αναλογιστούμε το ηλεκτρικό ρεύμα
Για την εκτίναξη του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας τα προηγούμενα
χρόνια για το γεγονός ότι σχεδόν οι μισοί εργαζόμενοι στη χώρα
μας βρέθηκαν σε κατάσταση ενεργειακής φτώχειας σε τελευταία
ανάλυση ευθύνεται αυτή η πολιτική της πράσινης μετάβασης
Ευθύνεται η αντικατάσταση της φθηνής λιγνιτικής ενέργειας με
την ακριβή ενέργεια από τις ανεμογεννήτριες Ευθύνεται η επιλογή
του εισαγόμενου LNG ως στρατηγικού καυσίμου ηλεκτροπαραγωγής
Τα τεράστια κέρδη των ομίλων της ηλεκτρικής ενέργειας αντιστοιχούν
στα πανάκριβα τιμολόγια των ενεργειακών ομίλων στα τεράστια
κέρδη των επιχειρήσεων που παράγουν ανεμογεννήτριες στα κέρδη
των εφοπλιστών που μεταφέρουν υγροποιημένο φυσικό αέριο
Ας σκεφτούμε τα σύγχρονα ηλεκτρικά αυτοκίνητα Η αντικατάσταση
των παλιών βενζινοκίνητων αυτοκινήτων με τα ηλεκτροκίνητα
σημαίνει ότι η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων δεν θα έχει
πλέον δικό του μέσο μεταφοράς με αντίστοιχες δυνατότητες Τα ηλεκτρικά
αυτοκίνητα είναι πανάκριβα χαλάνε ταχύτατα και έχουν
περιορισμένη αυτονομία Οδηγούν δηλαδή στον περιορισμό της δυνατότητας
μετακίνησης ενός μεγάλου τμήματος των εργαζομένων
Ας σκεφτούμε την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων που εμφανίζεται
ως φάρμακο αλλά μεταφράζεται σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ
τα οποία πρέπει να καταβάλει η εργατική λαϊκή οικογένεια και μάλιστα
πλέον υποχρεωτικά για να μπορούν να προχωρήσουν οι συμβολαιογραφικές
πράξεις
Και δεν είμαστε υπερβολικοί Ακόμα και κεντρικά στελέχη περιβαλλοντικών
οργανώσεων δέχονται πως μια απόλυτα πράσινη
γεωργία με μηδενικές εκπομπές θα οδηγούσε στο να πολλαπλασιάσει
σήμερα τα φαινόμενα πείνας αφού πάνω από το 50 των
λαϊκών στρωμάτων του πλανήτη βασίζεται σε αζωτούχα λιπάσματα
για τη διατροφή του
Η κλιματική κρίση χρησιμοποιείται
ως φόβητρο για να βάλουν οι εργαζόμενοι
βαθιά το χέρι στην τσέπη
Η πράσινη μετάβαση λοιπόν έχει τεράστιο κόστος για τα εργατικά
λαϊκά στρώματα Η περιβόητη επίκληση της λεγόμενης κλιματικής
κρίσης αξιοποιείται ως φόβητρο Αξιοποιείται ως το προπαγανδιστικό
εργαλείο με το οποίο εξηγούν στα εργατικά λαϊκά
στρώματα πως είναι αναγκαίο να πεινάσουμε είναι αναγκαίο να μην
μπορούμε να ζεσταθούμε είναι αναγκαίο να μην μπορούμε να μετακινηθούμε
γιατί αλλιώς κινδυνεύει ο πλανήτης με μία τεράστια
κλιματική καταστροφή
Φαινόμενα αλλαγών του κλίματος για τα οποία οι επιστήμονες
δεν έχουν ακόμα συμφωνία Και υπάρχει συζήτηση αξιοποιούνται
ως το πολιτικό εργαλείο για να πεισθούν οι εργαζόμενοι να βάλουν
βαθιά το χέρι στην τσέπη
Να πληρώνουν την πράσινη Ενέργεια
Να περιορίσουν ακόμα και τις μετακινήσεις τους
Να δεχθούν να επωμισθούν νέες δαπάνες για την ενεργειακή
αναβάθμιση των κτιρίων
Να περιορίσουν τη θέρμανση τον χειμώνα και
τον κλιματισμό το καλοκαίρι
Για να μπορέσουν να προκύψουν τα τεράστια
κέρδη των μονοπωλιακών ομίλων που επενδύουν
στην πράσινη Ενέργεια στα σύγχρονα κτίρια
στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα
Αυτός είναι και ο πραγματικός χαρακτήρας της πολιτικής της EE
και των αστικών κυβερνήσεων για την πράσινη μετάβαση
Οι νέες θυσίες των εργαζομένων η ενεργειακή φτώχεια η καταστροφή
των βουνών για να προχωρήσουν οι πράσινες επερχόμενες
επενδύσεις ο περιορισμός της κινητικότητας για τα πλατιά εργατικά
λαϊκά στρώματα Είναι ακριβώς η άλλη όψη των τεράστιων κερδών
των ενεργειακών ομίλων και των σύγχρονων ηλεκτρικών αυτοκινήτων
Ακόμα πιο προκλητική και παραπλανητική είναι η προσπάθεια να
συρρικνωθεί και να περιοριστεί το τεράστιο θέμα της προστασίας της
δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος μόνο στο ζήτημα των εκπομπών
C02 και στην αμφισβητούμενη θεωρία της κλιματικής κρίσης
Πίσω από όλα τα προβλήματα ο ίδιος ένοχος
to μεγάλο κεφάλαιο και το κέρδος του
Ομως η αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων της πολιτικής
προστασίας της αντισεισμικής θωράκισης της πυροπροστασίας της
αντιπλημμυρικής προστασίας έχει πολύ πιο άμεση κι επείγουσα σημασία
για την προστασία της ζωής και της υγείας του πληθυσμού
Κι όμως παρά τις επαναλαμβανόμενες τραγωδίες Στο Μάτι και
στη Μάνδρα στην Εύβοια στη Μυτιλήνη και στη Δαδιά της Θράκης
την κλειστή Αττική Οδό μετά από μια απλή χιονόπτωση δεν έχουν
γίνει τα αναγκαία βήματα διασφάλισης των υποδομών παρά μόνο
αυτά τα λίγα που αφορούν τις πράσινες επενδύσεις για παράδειγμα
στη βόρεια Εύβοια
Στο ερώτημα τι θα γίνει αν υπάρξει μια νέα μεγάλη πυρκαγιά και
πόσο έτοιμοι είμαστε να αντιμετωπίσουμε ένα νέο μεγάλο σεισμό
όλοι γνωρίζουμε δυστυχώς την απάντηση Δεν θέλουμε να κουράσουμε
παραθέτοντας καταλόγους στοιχείων
Σκεφτείτε μόνο ότι η Πυροσβεστική και η Δασική Υπηρεσία υπο
χρηματοδοτούνται και παραμένουν υποστελεχωμένες καλύπτοντας
κατά μέσο όρο μόνο το 30 των αναγκών σε μόνιμο προσωπικό ενώ
τα επίγεια μέσα δεν ξεπερνούν το 1/3 των αναγκαίων
Επίσης πρέπει να τονίσουμε ότι η υγεία των κατοίκων απειλείται
πολύ περισσότερο άμεσα και έμμεσα από τη φτώχεια την ανεργία
την εργασιακή ανασφάλεια τα εξοντωτικά ωράρια Αυτή η παράμετρος
δεν μπορεί μαγικά να εξαφανίζεται όταν εξετάζουμε την πολιτική
της απολιγνιτοποίησης και της διασφάλισης όρων κερδοφορίας
των πράσινων επενδύσεων με σταθερά θύματα τους εργαζόμενους
Στην πραγματικότητα το φυσικό περιβάλλον αντιμετωπίζεται στον
καπιταλισμό ως χαβούζα για να απορρίψουμε ρύπους και απόβλητα
ως πηγή πρώτων υλών και η όποια προστασία του ως εμπόρευμα
για τους πράσινους ομίλους και τους προορισμούς του τουρισμού
πολυτελείας
Αντίστοιχα η καπιταλιστική ιδιοκτησία στη γη και οι ανταγωνισμοί
των ομίλων για τη χρήση της γης καθιστούν ανέφικτο έναν ολοκληρωμένο
σχεδιασμό πολιτικής προστασίας που να ξεκινάει από την
πρόβλεψη και την ολοκληρωμένη διαχείριση της χρήσης γης και να
φτάνει στα αναγκαία έργα υποδομής και στην οργάνωση και τον συντονισμό
αρμόδιων υπηρεσιών
Πίσω από τα μπαζωμένα ρέματα την άναρχη επέκταση του σχεδίου
πόλης τις ακατάλληλες κατοικίες την παρουσία βιομηχανικών
εγκαταστάσεων σε κατοικημένες περιοχές τη δασοκτόνα πολιτική
βρίσκεται ο ίδιος ένοχος το μεγάλο κεφάλαιο και το κέρδος του
Η εργατική εξουσία μπορεί να μεταμορφώσει
το φυσικό περιβάλλον σε στοιχείο ανάπτυξης
με βάση την κοινωνική ευημερία
Ας σκεφτούμε πόσο διαφορετική θα ήταν η κατάσταση εάν οι εργαζόμενοι
ο λαός είχαν τον έλεγχο της εξουσίας και της οικονομίας
Ας αναλογιστούμε πόσο καλύτερα θα μπορούσαμε να ζήσουμε
αν οι αποφάσεις για το τι θα παραχθεί πόσο πού και με ποιο τρόπο
δεν λαμβάνονταν με βάση το καπιταλιστικό κέρδος με βάση
δηλαδή τις ανάγκες της άρχουσας τάξης με βάση τις δεσμεύσεις
της EE και του NATO
Αυτή η ριζικά διαφορετική κατάσταση έχει ονοματεπώνυμο Είναι
η κοινωνική ιδιοκτησία των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής με
επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό και εργατικό έλεγχο το ριζικά διαφορετικό
εργατικό λαϊκό κράτος η νέα κοινωνία του σοσιαλισμού
που μπορεί να εξασφαλίσει την ευημερία του λαού
Μόνο η εργατική εξουσία μπορεί απαλλαγμένη από την καπιταλιστική
ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής και το κίνητρο του κέρδους
να σχεδιάσει και να αναπτύξει επιστημονικά την παραγωγή με βάση
τις συνολικές ανάγκες της κοινωνίας Είναι ο ενεργός καθημερινός
ρόλος των εργαζομένων στη λήψη την εφαρμογή και τον έλεγχο
των αποφάσεων
Στον τομέα της Ενέργειας μόνο ο ενεργειακός σχεδιασμός του σοσιαλισμού
μπορεί να αξιοποιήσει το σύνολο των ενεργειακών πηγών
της χώρας για να εξαλείψει την ενεργειακή φτώχεια και την ανεργία
να μειώσει την εξάρτηση από εισαγωγές και να προστατεύσει την ασφάλεια
των εργαζομένων και την υγεία των κατοίκων διασφαλίζοντας
παράλληλα ελαχιστοποίηση της παρέμβασης στο περιβάλλον
Μόνο η επιστημονική έρευνα στον σοσιαλισμό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί
χωρίς εμπόδια για να προβλεφθούν και να καλυφθούν
έγκαιρα οι μελλοντικές ανάγκες του λαού αντί να περιορίζεται στην
αναζήτηση βέλτιστων λύσεων για την κερδοφορία του καπιταλισμού
Πάνω απ όλα θα διασφαλίσει ότι η γη και η χρήση της τα καύσιμα
το ηλεκτρικό ρεύμα το νερό η υγεία και η εργατική δύναμη δεν θα
αποτελούν πλέον εμπορεύματα
Η εργατική εξουσία και η κοινωνική ιδιοκτησία της γης μπορούν
να μεταμορφώσουν το φυσικό περιβάλλον από μια πηγή εκμετάλλευσης
και κερδοσκοπίας σε ένα αναπόσπαστο στοιχείο της ανάπτυξης
με βάση την κοινωνική ευημερία
Μέσω της κατάργησης της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας και του
κέρδους μέσα απ το ξερίζωμα των ανταγωνισμών για τη χρήση της
γης μπορεί να επιτευχθεί ολοκληρωμένος σχεδιασμός πολιτικής
προστασίας και χωροθέτησης δραστηριοτήτων που έχουν ως στόχο
την ευημερία του λαού
Ο επιστημονικός κεντρικός σχεδιασμός της παραγωγής που στοχεύει
στην ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας και την ελαχιστοποίηση
των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον από κάθε παραγωγική
και κοινωνική δραστηριότητα αποτελεί επίσης σημαντικό
στοιχείο στην πρόταση του ΚΚΕ
Οι εργαζόμενοι να ρίξουν μαύρο σε όλα τα
κόμματα της περιβόητης πράσινης μετάβασης
Σήμερα μπροστά στην επερχόμενη εκλογική μάχη το ζήτημα
του περιβάλλοντος πρέπει και μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό
κριτήριο ψήφου
Το ΚΚΕ καλεί όλους τους εργαζόμενους να ρίξουν μαύρο σε όλα
τα κόμματα της περιβόητης πράσινης μετάβασης στην πολιτική
της EE και σε όλους αυτούς που τους ζητούν να θυσιάσουν τη
ζωή τους για να διασφαλίσουν την κερδοφορία του μεγάλου κεφαλαίου
Καλούμε τους εργαζόμενους να αναλογιστούν με κριτήριο την
πείρα τους να βγάλουν συμπεράσματα
ΝΔ ΠΑΣΟΚ ΣΥΡΙΖΑ είναι σημαιοφόροι αυτής της πράσινης
επίθεσης στο εισόδημα και στις ανάγκες του λαού Κανένα κόμμα
που προωθεί τα σχέδια για την πράσινη μετάβαση την Ευρωπαϊκή
Ενωση και το NATO κανένα κόμμα που υποτάσσεται στους στόχους
της άρχουσας τάξης δεν μπορεί να δημιουργήσει ένα καλύτερο
μέλλον για τον λαό
Η ελπίδα βρίσκεται στη δική μας δύναμη στην οργάνωση του δικού
μας αγώνα Και η δυναμική αυτής της λαϊκής δύναμης όταν αποφασίζει
να πάρει την τύχη στα χέρια της είναι πολύ ισχυρή
Εμείς οι δυνάμεις του ΚΚΕ βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή του
αγώνα κατά της νέας Ελληνοαμερικανικής Συμφωνίας προκειμένου
να απεμπλακεί άμεσα η χώρα από τη συμμετοχή στα επικίνδυνα πολεμικά
σχέδια του NATO και να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου
Η ζωή μάς έχει αποδείξει ότι η ελπίδα βρίσκεται στον δρόμο της
ανατροπής Οι δυνάμεις του ΚΚΕ είμαστε διαρκώς εμπλεκόμενοι σε
αγώνες σε όλες τις περιοχές της χώρας Αντιμετωπίζοντας την εμπορευματοποίηση
του νερού δουλεύοντας για τον περιορισμό της βιομηχανικής
ρύπανσης την προστασία του δασικού πλούτου τη βελτίωση
των υποδομών πολιτικής προστασίας και την πρόληψη των μεγάλης
έκτασης βιομηχανικών ατυχημάτων Αγωνιζόμαστε για πραγματικές
αυξήσεις στους μισθούς και την κατάργηση των έμμεσων
φόρων στα καύσιμα και τα είδη λαϊκής κατανάλωσης
Σας προσκαλούμε να πάρετε τη θέση σας στη μάχη δίπλα μας Ελάτε
μαζί μας να βγάλουμε ακόμα πιο δυνατό το ΚΚΕ στις κάλπες στις
25 του Ιούνη Για 100 μαχητική λαϊκή αντιπολίτευση απέναντι στην
κυβέρνηση της ΝΔ και την κάλπικη αντιπολίτευση των άλλων που
μας ζητούν νέες θυσίες για να θησαυρίζουν τα πράσινα αρπακτικά
Πιο δυνατό ΚΚΕ για να οργανώσουμε την αντεπίθεσή μας και να
ανοίξουμε τον δρόμο της ανατροπής

405 – Π.Δημόπουλος – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

Προτεραιότητα μας αποτελεί η δημιουργία ενός διαυγούς
και ανεξάρτητου συστήματος περιβαλλοντικής
διακυβέρνησης όπου κάθε πολίτης θα
μπορεί να συμμετέχει ισότιμα στη διαμόρφωση
αποφάσεων και πολιτικών για το περιβάλλον
για δίκαιη και ισότιμη χρήσητων φυσικών
πόρωνκαι τη στρατηγική που θα χαράσσεται
με στόχο την ολοκληρωμένη αξιοβίωτη ανάπτυξη
Συγκεκριμένα, για το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ
το περιβάλλον αποτελεί τη σταθερή
και διαρκή βάση κάθε δραστηριότητας Στο
περιβάλλον στηρίζεται η οικονομία η ανάπτυξη
ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός για
το μέλλον της χώρας σε τοπικό περιφερειακό
και εθνικό επίπεδο Το περιβάλλον αποτελεί
παγκόσμιο αγαθό και συνδέεται με πολιτικές
και πρακτικές οι οποίες υποστηρίζουν και
εξυπηρετούν την περιβαλλοντική διπλωματία
και την ισότιμη πρόσβαση στους φυσικούς
πόρους ειδικά σήμερα που οι στρατιωτικές
και οικονομικές αναταράξεις είναι ξανά παρούσες
και καθορίζουν αποφάσεις πρακτικές
και στρατηνικές. 0 ρόλος μας η θέση μας και η
εικόνα μας στη διεθνή κοινότητα χαρακτηρίζεται
από το πώς διαχειρ ιζόμαστε το περιβάλλον
π.χ περιβαλλοντική διπλωματία.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ:

1 ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δημιουργία θέσεων εργασίας σχετικών με τη
προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος
μέσω

Αξιοποίησης αποφοίτων Τμημάτων περιβάλλοντος
δράσεις καταγραφής αξιολόγησης και
παρακολούθησης του περιβάλλοντος σε ξηρά
θάλασσα αλλά και στο αστικό/δομημένο περιβάλλον

Της αναβάθμισης του ρόλου της κυκλικής
οικονομίας σε όλους τους τομείς της παραγωγικής
δραστηριότητας και μείωση της υγειονομικής
ταφής θέσεις εργασίας στη διαχείριση
και πρόληψη δημιουργίας των αποβλήτων

Στόχος Η προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος
για την υποστήριξη του αξιοβίω
του σε κάθε γωνιά της Ελλάδας στην ύπαιθρο
αλλά και στις πόλεις

Ζ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
28% ΞΗΡΑΣ ΚΑΙ 20% ΘΑΛΑΣΣΑΣ
Ολοκλήρωση το ταχύτερο δυνατό του θεσμικού
πλαισίου προστασίας διαχείρισης και
λειτουργίας των προστατευόμενων περιοχών
Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες και σχετικά
Προεδρικά Διατάγματα Σχέδια Διαχείρισης
Στόχος:Η ανάδειξη των προστατευόμενων
περιοχών ως τμήμα του εθνικού μας αποθέματος
ως κύριο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για
την ποιότητα του τουριστικού προϊόντος της
αγροτικής και αλιευτικής παραγωγής και κάθε άλλης υπηρεσίας που παράγεται στις προστατευόμενες
περιοχές

3 προστατευόμενες
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙ
ΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Υποστηρίζουμε τις δράσεις
οικονομικής
ενίσχυσης των
αγροτικών δρα
στηριοτήτων
κτηνοτροφία
γεωργία που
ασκούνται
στις προστατευόμενες
περιοχές
Υπάρχει σχέδιο
ανάπτυξης
συνεργειών
με αμφίδρομα
οφέλη του φυσικού
περιβάλλοντος
και του αγροτικού
αποθέματος στον κοινό
χώρο συνύπαρξήςτους
Στόχος η παραγωγή με βιώσιμο
και οικοφιλικότρόπο προϊόντων υψηλής
αξίας με πιστοποίηση προέλευσης από προστατευόμενες
περιοχές

4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Αποτελεί το μόνο εργαλείο που μπορεί βιώσιμα
να θέσει το πλαίσιο ανάπτυξης σε τοπικό
περιφερειακό εθνικό και διεθνές επίπεδο
Στόχος Η διαφανής περιβαλλοντικήδιακυβέρ
νηση όπου ο ενημερωμένος πολίτης θα συμμετέχει
και θα δια-αντιδρά σε όλες τις φάσεις
επιλογής πολιτικής που
δημιουργεί το απαραίτητο πλαίσιο για ένα
σύγχρονο χωροταξικό σχεδιασμό
αφορά την κατανομή της χρήσης των πόρων
στο χώρο και στο χρόνο
αφορά την βιώσιμη αξιοποίηση των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας που η χώρα μας διαθέτει
σε αφθονία
αφορά την αειφορική τουριστική και αγροτική
ανάπτυξη

5 ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Ο ρόλος των πολιτών και της επιστήμης
δεν μπορεί και δεν πρέπει να περιορίζεται
σε διαβουλεύσεις εκ των υστέρων αξιολογήσεις
ή γνωμοδοτήσεις μετά από πρόσκληση
τουεκάστοτε υπουργού Προτείνουμε τη δημιουργία
ισχυρών οργάνων με διοικητική και οικονομική
αυτοτέλεια και ρόλο στη διαμόρφωση πο
λιτικής τον έλεγχο και την αξιολόγηση
ανεξάρτητων οργάνων δημόσιας συμμετοχής
και επιστημονικής παρακολούθησης της πορείας
της χώρας προς την κλιματική ουδετερότητα
με ουσιαστικές αρμοδιότητες

6 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 0 Ν 4936/22 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Προτείνουμε τη δημιουργία μηχανισμού/εργαλείου
που θα συμβάλει στην εφαρμογή και
υλοποίηση της ΕΣΠΚΑ και στη διασφάλιση
συνοχής μεταξύ αυτής και των ΠεΣΠΚΑ που
έχουν ελλείψεις και προβλήματα στην πρόβλεψη
εφαρμογής ιδιαίτερα της Εθνικής Στρατηγικής
ΕΣΠΚΑ στην πράξη
Προτεραιότητα α η διασφάλιση συντονισμού
και συνέργειας μεταξύ της εθνικής στρατηγικής
και των ΠεΣΠΚΑ β η επίτευξη συνεργειών
μεταξύ της ΕΣΠΚΑ και των ΠεΣΠΚΑ με
εργαλεία ή στρατηγικές με δράσεις και μέτρα
προστασίας της βιοποικιλότητας με σκοπό την
προσαρμογή γ η εκπόνηση Σχεδίου Δράσης
εξειδίκευσης των στόχων των μέτρων και των
δράσεων της ΕΣΠΚΑ

7 ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ενδυνάμωση φορέων και δημόσιων υπηρεσιών
με προσωπικό όλων των ειδικοτήτων το
οποίο είναι διαθέσιμο και καλά εκπαιδευμένο
Δημιουργία θεσμοθετημένου
δικτύου επικοινωνίας και
ανταλλαγής πληροφοριών
μεταξύ των συναρμόδιων
υπηρεσιών
με χρήση σύγχρονων
γεω-χωρι
κών εργαλείων
και εργαλείων
πληροφορικής
και διαδι
κτύου

8 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΙ ΜΟΧΛΕΥΣΗ
ΠΟΡΩΝ
Μόχλευση πόρων
για το περιβάλλον
από χρηματοδοτικά
εργαλεία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης διεθνών
φορέων και οργανισμών για
πολλαπλάσια οφέληστις τοπικές κοινωνίες
βραχυπρόθεσμα δημιουργία θέσεων εργασί
ας),και μακροπρόθεσμα βελτίωση του περιβάλλοντος
ή/και των υποδομών για ανάπτυξη
και διαχρονική βιώσιμη επένδυση

9 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑ
ΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Η δημιουργία ανθεκτικών οικοσυστημάτων
και ανθεκτικού περιβάλλοντος στις επιπτώσεις
των μεταβολών από την εξελισσόμενη πορεία
της κλιματικής κρίσης και τις σύγχρονες πολιτικές
και οικονομικές αναταράξεις είναι προτεραιότητα
για
Την αποκατάσταση και η βελτίωση της ανθεκτικότητας
των οικοσυστημάτων της χώρας
με έμφαση στις πληγείσες από τις πυρκαγιές
περιοχές αλλά και από φαινόμενα πλημμυ
ρών διαβρώσεων και ξηρασίας
Τη δημιουργία ενιαία συντονιζόμενου Σχεδίου
Δράσης για την αποκατάσταση και δημιουργία
ανθεκτικών οικοσυστημάτων
Τη δημιουργία χρηματικού κουμπαρά στα
νέα έργα που προκαλούν επιβάρυνση στο περιβάλλον
ως εγγύηση που θα χρησιμοποιείται
αποκλειστικά για την αποκατάσταση του τοπίου

10 ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
Προτείνουμε την υλοποίηση του σχεδίου
Αξιοβίωτη και Δίκαιη πόλη για τη δημιουργία
περιβαλλοντικών συνθηκών που θα
προσφέρουν επιθυμητές συνθήκες άνεσης σε
όλους τους πολίτες και ταυτόχρονα θα προσφέρουν
αισθητική αξία και ασφάλεια σε
κάθε γειτονιά χωρίς διαχωρισμούς Για την
επίτευξη του στόχου θα χρησιμοποιηθούν
ποσοτικά κριτήρια αναλονίας
έκτασης πρασίνου ανά κάτοικο
σε συνδυασμό με κλιματικές και
περιβαλλοντικές μεταβλητές
όπως η θερμοκρασία και το
επίπεδο των ρύπων αλλά και
κοινωνικές μεταβλητές όπως
η δημογραφία των γειτονιών
ώστε να έχουν πρόσβαση σε
ανοιχτούς χώρους και σε χώρους
πρασίνου και αναψυχής
οι κάτοικοι σύμφωνα με τις
ανάγκες τους

11 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Στο πλαίσιο της μείωσης και επαναχρησιμοποίησης
των αποβλήτων και της κυ
κλικής οικονομίας προτείνουμε την εφαρμογή
πολιτικών που θα διατρέχουν οριζόντια όλες
τις κεντρικές πολιτικές Υποστηρίζουμε
ένα εξωστρεφές σχέδιο δράσης της κυκλικής οικονομίας που δεν θα είναι μια απλή εναρμόνιση
με τις ευρωπαϊκές στρατηγικές και οδηγίες
αλλά θα εστιάζει σε εφαρμογές και ολοκληρωμένες
δράσεις κυκλικής οικονομίας με
αφετηρία την τοπική αυτοδιοίκηση α βαθμού
τη δημιουργία θέσεων εργασίας για την αναβάθμιση
του ρόλου της κυκλικής οικονομίας
σε όλους τους τομείς παραγωγικής δραστηριότητας
και μείωση της υγειονομικής ταφής
θέσεις εργασίας στη διαχείριση και πρόληψη
δημιουργίας των αποβλήτων
την επανεξέταση του νέου ΕΣΔΑ όσον αφορά
την καύση απορριμμάτων καθώς οι σύγχρονες
αρχές της κυκλικής οικονομίας καθιστούν
πλέον αναχρονιστική την καύση πλην ελάχιστων
τελικών υπολειμμάτων που θα μπορούσαν
να διατεθούν στην βιομηχανία
μια ολοκληρωμένη καμπάνια ενημέρωσης
και ευαισθητοποίησης ξεκινώντας από την εκπαίδευση
των μαθητών από το ΥΠΕΝ

12 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗ
ΣΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΟΡΩΝ
Για να διασφαλιστεί η προστασία του περιβάλλοντος
αλλά και η ορθή και βιώσιμη ανάπτυξη
των επιχειρήσεων στη χώρα θα πρέπει να
τηρούνται κανόνες και όροι που θα είναι γνωστοί
και σεβαστοί τόσο από τις επιχειρήσεις
όσο και από την Πολιτεία Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ
προτείνει α ενεργοποίηση του Μητρώου Περιβαλλοντικών
Ελεγκτών β στελέχωση των
ελεγκτικών υπηρεσιών του κράτους με κατάλληλα
μέσα και πόρους για τον επαρκή έλεγχο
τυχόν περιβαλλοντικών παραβάσεων γ αυστηρή
τήρηση και διαφάνεια της διαδικασίας
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων με μείωση
της γραφειοκρατίας και των δεκάδων γνωμοδοτικών
φορέων δ νέα σύγχρονα μοντέλα
εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων
και αλλαγή της γραφειοκρατικής αντίληψης
με εστίαση σε επιστημονικά δεδομένα

13 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ
Παρά τις σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις
των περιβαλλοντικών εγκλημάτων οι
ισχύοντες κανόνες δεν τα αντιμετωπίζουν
αποτελεσματικά Το περιβαλλοντικό έγκλημα
προκαλεί αυξανόμενη ανησυχία και σημαντική
βλάβη στο περιβάλλον την υγεία των πολιτών
και την οικονομία Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ προτείνει
α ενίσχυση της εποπτεύουσας αρχής με προσωπικό
β αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου
με νέες κατηγορίες που θα εντάσσονται στο
περιβαλλοντικό έγκλημα γ αυστηροποίηση
ποινών σε παραβάτες με κριτήρια περιβαλλοντικά
και οικονομικά δ σύγχρονους τρόπους
επόπτευσης και άμεση επιβολή ποινών σε
παραβάτες σε συνεργασία με δικαστικές και
αστυνομικές αρχές

285 – Σ.Φάμελλος – ΣΥΡΙΖΑ

provide an attachment id!

[…] Χρειάζεται επανασχεδιασμός της πολιτικής σε όλους τους τομείς: από τις ΑΠΕ, όπου οι ενεργειακές κοινότητες έχουν πρακτικά περιθωριοποιηθεί προς όφελος των μεγάλων έργων, την εξοικονόμηση ενέργειας όπου τα αντίστοιχα προγράμματα αντιμετωπίζουν σοβαρότατα ζητήματα, έως τη στήριξη της αγροτικής παραγωγής με όρους βιωσιμότητας, τη δημιουργία βιομηχανίας ανακύκλωσης, και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στις δημόσιες και δημοτικές εταιρείες ύδρευσης-αποχέτευσης που η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει βάλει στο στόχαστρο.

Στόχος πρέπει να είναι ο πλουραλισμός στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, η εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων, η κυκλική οικονομία, η πρόληψη αποβλήτων και ρύπανσης, η οικονομία του πραγματικού προϊόντος. Θεωρούμε βασικούς τους κάτωθι τέσσερις άξονες: ισχυρός ρόλος της Πολιτείας ως εγγυητή μιας δίκαιης πράσινης μετάβασης για όλους, κανόνες που θα ισχύουν για όλους χωρίς εξαιρέσεις και φωτογραφικά χατίρια, επανακατεύθυνση των χρηματοδοτήσεων για ψηφιακά εργαλεία και κλιματική ουδετερότητα και ευρύς και συμπεριληπτικός διάλογος

288 – Χ.Σούλης – ΝΔ

provide an attachment id!

Η μελλοντική μας ανταγωνιστικότητα θα βασίζεται σε άφθονους αιολικούς και ηλιακούς πόρους.

Έχουμε βαθιά πίστη στην ενεργειακή μετάβαση και τον επαναπροσδιορισμό του παραγωγικού μας μοντέλου μέσα απ΄π την πράσινη μετάβαση.

Η Ελλάδα είναι ήδη πρωτοπόρος σε ό,τι αφορά τις ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ενώ σχεδόν το ήμισυ της ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από τον άνεμο τον ήλιο και το νερό.

Αυτή η μετάβαση μας επιτρέπει να επαναπροσδιορίσουμε αυτό το οικονομικό μοντέλο.

Όλα τα προηγούμενα χρόνια τα εμπορικά αμς ισοζύγια έχουν πληγεί αρκετά.

Άμεσος στόχος μας είναι να βρεθούμε στο κέντρο ενός διαδρόμου που θα απαναχαράξει τον ενεργειακό χάρτη στην Ευρώπη.

Και αυτή η κατεύθυνση ήδη έχει χαραχτεί από την παράταξή μας και κατ επέκταση από την κυβέρνησή μας.

Όλη αυτή η γενική στρατηγική θα αναδείξει πιο καθαρά περιβαλλοντικούς τομείς, όπως η βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, υπηρεσίες μείωσης αποβλήτων και η εφαρμογή έξυπνων τεχνολογιών εξοικονόμησης πολύτιμων πόρων

292 – πολλαπλά πρόσωπα – ΠΑΣΟΚ

provide an attachment id!

[…] Στόχος των πολιτικών μας είναι ο σχεδιασμός μιας στρατηγικής που θα προστατεύει και θα κάνει ανθεκτικά τα φυσικά οικοσυστήματα, ενώ ταυτόχρονα θα υποστηρίζει την ευημερία και την ανθεκτικότητα αυτής της ευημερίας στα κοινωνικο-οικονομικά συστήματα. Η επιτυχία αυτής της προσπάθειας δεν είναι κάτι διαφορετικό από αυτό στο οποίο στοχεύει και η πράσινη μετάβαση. Είναι επιλογές, πρακτικές, στρατηγικές και πολιτικές που ασκούνται στον ίδιο χώρο και στον ίδιο χρόνο.

Για τη θωράκισή μας από της φυσικές καταστροφές, ο προτεινόμενος Ευρωπαϊκός Νόμος για την Αποκατάσταση της Φύσης, που θα αποτελέσει το νέο μεγάλο άξονα πολιτικής για το περιβάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η σωστή οργάνωση για την εφαρμογή του στην Ελλάδα καθοδηγεί πλέον τη στρατηγική μας. Ορισμένα παραδείγματα για να γίνει κατανοητή η προσέγγιση:

στοχεύουμε στην αποκατάσταση παραποτάμιων δασών και εκτάσεων, υγροτόπων και δέλτα ποταμών, που προστατεύουν από πλημμύρες και από τη διάβρωση της ακτογραμμής,
στοχεύουμε στην ορθολογική διαχείριση και προστασία των δασών που δρα ανασχετικά στην ξηρασία και στην εκδήλωση συχνών και μεγάλων δασικών πυρκαγιών, διασφαλίζοντας και με αυτούς τους τρόπους καλλιέργειες, κατοικίες, υποδομές και μνημεία.
Και όλα αυτά, θα υποστηρίζονται από ευρωπαϊκούς πόρους που είναι ήδη δεσμευμένοι σε αυτή την κατεύθυνση, με προσκλήσεις για χρηματοδότηση τέτοιων δράσεων.

Και επειδή το κύριο ζήτημα είναι η προτεραιοποίηση αυτών των ζητημάτων, στην πολιτική ατζέντα, στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής τα θέτουμε σε άμεση προτεραιότητα.

Γιατί για εμάς στο ΠΑΣΟΚ αποτελεί καίριο εθνικό στόχο η κατά προτεραιότητα προώθηση της εφαρμογής τους, αναγνωρίζοντας τη σημασία της προσπάθειας που υποστηρίζει με τα αποτελέσματά της άμεσα την αγροτική οικονομία, τον τουρισμό, τη διατήρηση πόρων για άλλες χρήσεις (όπως η Υγεία και η Παιδεία), που σε αντίθετη περίπτωση (π.χ. μετά από μια καταστροφή) θα έπρεπε άμεσα σημαντικότατοι πόροι (οικονομικοί και ανθρώπινου δυναμικού) να αποδοθούν για την αντιμετώπιση των μακρόχρονων προβλημάτων που δημιουργούνται από μια φυσική καταστροφή.

Το παράδειγμα των πυρκαγιών του 2007, στην Ηλεία, μας δείχνει ότι, οι συνέπειες για τη φύση και για την τοπική κοινωνία και οικονομία (η οποία με τη σειρά της επηρεάζει σημαντικότητα και την εθνική οικονομία) είναι ακόμα πολύ σημαντικές ή δεν έχουν αντιμετωπιστεί, ακόμα και 16 χρόνια μετά.

Τέλος, ως ΠΑΣΟΚ θα υποστηρίξουμε και θα προωθήσουμε τις θέσεις εργασίας που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον. Και δεν αναφερόμαστε μόνο σε ειδικότητες που έχουν άμεση σχέση με το περιβάλλον και τις φυσικές καταστροφές.

Αναφερόμαστε και σε ειδικότητες που θα υποστηρίξουν την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την εξωστρέφεια και την ενημέρωση του ειδικού και του ευρύτερου κοινού σχετικά με το πώς πρέπει να γίνει

α) γρήγορα,

β) οργανωμένα,

γ) χωρίς απώλεια εισοδήματος, αλλά με αύξησή του,

η μετάβαση στην εποχή της ανθεκτικότητας σε όλους τους τομείς και στην καθημερινή πρακτική σε πόλεις, χωριά, χώρους εργασίας και χώρους αναψυχής”.

294 – Α.Ραλλάτος – ΚΚΕ

provide an attachment id!

[…] Για το ΚΚΕ οι ανάγκες και τα συμφέροντα του λαού βρίσκονται στον αντίποδα της στρατηγικής της “πράσινης” μετάβασης και των συμφερόντων του κεφαλαίου. Η καπιταλιστική ανάπτυξη δεν διαχωρίζεται σε μαύρη ή πράσινη, καθαρή ή βρώμικη. Για τους εργαζόμενους είναι ίδια και αντίθετη με τις ανάγκες και τα δικαιώματα τους.

Για να διασφαλιστεί μια προγραμματισμένη, σταθερή, συνειδητή και ισόρροπη επίδραση του ανθρώπου στη φύση, στο περιβάλλον, μοναδική προϋπόθεση είναι ο επιστημονικός κεντρικός σχεδιασμός της κοινωνικοποιημένης παραγωγής. Μόνο έτσι μπορεί να διασφαλιστεί η λαϊκή ευημερία και να ελαχιστοποιηθεί η αρνητική επίδραση στο περιβάλλον από κάθε παραγωγική και κοινωνική δραστηριότητα. Τελικά, ο Σοσιαλισμός – Κομμουνισμός είναι που με το ξερίζωμα του καπιταλιστικού κέρδους ως κριτηρίου της ανάπτυξης, μπορεί να μετατρέψει το περιβάλλον από “χαβούζα” σε αναπόσπαστο κομμάτι της ίδιας της κοινωνίας.

Σε αυτή τη βάση ένα πιο δυνατό ΚΚΕ και στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές, που αποτελεί τον πραγματικό και μοναδικό πολιτικό αντίπαλο του κεφαλαίου, των κομμάτων του και της πολιτικής που αυτά υπηρετούν, θα συμβάλλει στο άνοιγμα του δρόμου από σήμερα για αυτή την προοπτική